Stockholm 17:30
-0,34% Idag
+16,00% Sedan årsskifte
-0,01% OMXSPI

2018-10-25 08:30:00

Seafire AB (publ) delårsrapport 3 2018

FÖRSÄLJNINGSTILLVÄXT MED POSITIVT RÖRELSERESULTAT

Sammanfattning juli-september 2018
  • Total omsättning uppgick till 18,2 MSEK (4,6 MSEK), en ökning med 299% Ökningen var främst driven av förvärvet av Linguacom. Den organiska tillväxten för Koncernen uppgick till 8% och Linguacoms tillväxt var 40% jämfört med tredje kvartalet 2017
  • Koncernens resultat före räntenetto och skatt (EBIT) blev 0,8 MSEK (-1,6 MSEK)
  • Resultat per aktie uppgick till 0 SEK (-0,60 SEK)
  • Kassaflödet uppgick till 2,7 MSEK (-1,4 MSEK)
  • Koncernens soliditet uppgick 36% (39%)

Väsentliga händelser under perioden
  •  Seafire övertog Linguacom den 2 juli 2018 för 17 MSEK inklusive en nettokassa på 7 MSEK med förväntade tilläggsköpeskillingar om ca 12 MSEK under perioden 2019-2023. Linguacom konsolideras från och med 2 juli 2018
  •  I juli upptogs ett lån på 12,0 MSEK från Scandinavian Credit Fund för att finansiera förvärvet av Linguacom. Det seniora banklånet om 4,7 MSEK i Hedén amorterades samtidigt i sin helhet
  •  Hedén har framgångsrikt lanserat det nya kontrollsystemet YMER 1 med över 70 system sålda varav 35 st levererades under kvartal tre. Hedén ser en fortsatt god efterfrågan och har flera produktlanseringar kommande kvartal

VD kommentar

Genom förvärvet av Linguacom, och ramavtalet om förvärvsfinansiering har Seafire nu kommit långt med att etablera en stabil plattform för förvärvsdriven tillväxt och god värdetillväxt för aktieägarna.

Seafire levererar ett bra resultat under kvartalet - positivt rörelseresultat och neutralt operativt kassaflödet. Rörelsemarginalen före moderbolagskostnader överstiger den långsiktiga målsättningen på 10% under perioden. Den underliggande organiska tillväxten är hög och når ca 30% proforma jämfört med 2017. Av dotterbolagen utvecklas Hedén och Linguacom väl medan Followit avviker negativt. Vi ser dock en fortsatt god utveckling för Koncernen under resterande del av 2018.

Med kapitaliseringen, nyemissionen och ramavtalet om förvärvsfinansiering på 50 MSEK (varav 12 MSEK är utnyttjat), på plats har vi en god konkurrenskraft och förvärvskapacitet. Antalet potentiella förvärvsobjekt i segmentet 25 - 100 MSEK är fortsatt på hög nivå och med god kvalitet som möter våra investeringskriterier. Det gäller dock att fortsatt verka disciplinerat och hålla på investeringskraven i förvärvsprocesser så här långt in i en konjunkturcykel med hög aktivitet och fullvärderade bolag.

Seafires senaste förvärv, Linguacom, är verksamt inom tolk- och översättningstjänster och övertogs den 2 juli 2018. Bolaget har under de första nio månaderna 2018 vuxit med ca 40% med god lönsamhet jämfört med 2017. Både volymen, antalet genomförda uppdrag, avtalsmixen, och intäkt per uppdrag bidrar till omsättningsökningen. Under kvartalet har organisationen stärkts för att stödja implementeringen av affärsplanen med digitalisering och breddning av kundbas samt ökat utbud av tjänster.

Det är glädjande att se att satsningarna i Hedén nu börjar ge resultat med en tydlig vändning under 2018. Från ett negativt rörelseresultat före management fee under första kvartalet, till ett svagt positivt under kvartal två till en marginal på knappt 20% under tredje kvartalet. De första leveranserna av nya kontrollsystemet YMER 1 gick ut till kund i september och bidrog starkt till tillväxten. Produktionstakten för YMER och övriga produktsortimentet ökas nu i takt med den ökade efterfrågan. Bolaget har dessutom en bred pipeline av andra nya produkter som kommer att lanseras de kommande 12 månaderna och vilka förväntas bidra till god tillväxt och förbättrad lönsamhet.

Followit har haft negativ utveckling mot 2017 både vad gäller omsättning och lönsamhet. Avvikelsen härrör till största del från lägre intäkter för abonnemang. Intäktsminskningen beror på att kunder har avslutat sina projekt och att vissa kunder gått över till nya produktplattformar med lägre intäkt per abonnemang för Followit. Utvecklingen av nya Wildlifeprodukter, Tellus 3.0, pågår med förväntad lansering under första halvåret 2019. Satsningen på segmentet Tracking & Security fortsätter efter det positiva mottagandet av Contact GPS 3. En sälj- och marknadsansvarig är anställd från september och flera versioner mot säkerhetsmarknaden är under utveckling. Samtidigt som utvecklingssatsningar görs inom Tracking & Security och Wildlife behöver ekonomin komma bättre i balans. Ett effektiviserings-program har inletts vilket innebär en neddragning av upp till fyra tjänster och ca 2,2 MSEK i årlig besparing.

Med ett bra kvartal och positiva utsikter för resterande del av 2018 har vi lagt en god bas för Seafire. Vi fokuserar på att nå försäljningstillväxt samt förbättra lön-samheten i dotterbolagen samtidigt som vi vill addera fler bolag till koncernen och därigenom utveckla Seafire till en ledande småbolagsutvecklare.

Johan Bennarsten, VD 

För ytterligare information vänligen kontakta:

Johan Bennarsten, VD, johan.bennarsten@seafireab.com,tel. +46 70 749 56 59

Peter Friberg, ekonomichef, peter.friberg@seafireab.com,tel. +46 76 175 10 10

Denna information är sådan som Seafire AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående personers försorg, för offentliggörande den 25 oktober 2018, kl. 08:30.

Kort om Seafire 

Seafire är en företagsgrupp som förvärvar lönsamma mogna onoterade bolag med en etablerad marknadsposition och skapar tillväxt genom aktivt ledarskap och satsningar på bland annat produkt- och tjänsteutveckling samt marknadsexpansion. Seafire fokuserar genom dess förvärvsstrategi på lönsamma, mindre bolag med utvecklingspotential. Bolagen vidareutvecklas med fokus på långsiktigt värdeskapande. För mer information, besök www.seafireab.com. Augment Partners AB, tel +46 8-505 651 72 eller +46 72-858 97 69, är Seafire AB (publ):s Mentor.
Attached html: HTML
Attached pdf: PDF