Stockholm 17:30
0,00% Idag
+1,43% Sedan årsskifte
-0,01% OMXSPI

2017-11-06 09:33:17

WIFOG: NYA BESLUT FÖR AVVÄRJA LIKVIDITETSKRISSTOCKHOLM (Direkt) Wifog, som handlas på First North, har fattat en rad nya beslut mot bakgrund av att bolaget inte fått betalt för teckning i sommarens emission och därmed hamnat i akut likviditetskris.

Först har bolaget beslutat att de 5.066.573 nyemitterade aktier i emissionen som inte har betalats är förverkade. Styrelsen har också beslutat att erbjuda samtliga förverkade aktier till andra utvalda investerare. Genom förverkande, nyteckning och tidigare teckning har totalt 12 miljoner aktier tecknats i emissionen från i juli, vilket innebär att bolaget tillförs en total teckningslivkid om 30 miljoner kronor.

Vidare har styrelsen den 5 november beslutat om att emittera högst 8 miljoner nya aktier till en teckningskurs om 2:50 kronor per aktie, riktade till utvalda investerare. Bolaget har till dags dato fått in teckningsförbindelser till ett belopp om 2,26 miljoner kronor.

Sedan har styrelse beslutat att kalla till en extra bolagsstämma för att bland annat besluta om ytterligare en nyemission om högst 2,6 miljoner aktier till en teckningskurs om 2:50 kronor per aktie. Emissionen föreslås riktas till vissa närstående personer som har förbundit sig att teckna aktierna.

"Styrelse och management har löpande lånat in pengar räntefritt för att klara driften under bolagets period av akuta likviditetskris, vilka med extra stämmans godkännande kommer att tillföras bolaget genom denna emission", heter det.

Wifog har kommit överens med vissa fordringsägare som tidigare tecknat konvertibler i bolaget, vilka nu har förfallit till betalning, om att senarelägga förfallodagen för att förbättra bolagets likviditetssituation. Det sammanlagda beloppet uppgår till 6,5 miljoner inklusive ränta och förfallodagen är satt till den 15 februari 2018.

"Styrelsen anser att de samlade aktiviteterna är tillräckliga för att avvärja bolagets akuta likviditetsproblem", heter det.

För att säkerställa återbetalningen av ovannämnda lån på 6,5 miljoner kronor och för att ge övriga aktieägare möjligheten att försvara sina ägarandelar som blivit kraftigt utspädda av de åtgärder styrelsen tvingats genomföra för att parera bolagets akuta likviditetskris, avser styrelsen att genomföra en företrädesemission i början 2018.

När denna företrädesemission är genomförd kommer Wifog att vara skuldfritt förutom ett lån till Almi Företagspartner på 2 miljoner kronor.

Wifog har även genomfört ett besparingsprogram. Dessa åtgärder sammantaget gör att styrelsen anser att bolaget kommer att ha tillräckligt rörelsekapital fram tills den 30 april 2018, vid vilken tidpunkt bolaget beräknas uppnå positivt kassaflöde.