Stockholm 16:58
-0,79% Idag
+3,61% Sedan årsskifte
-0,01% OMXSPI

2017-05-23 13:00:00

Förbättrad orderingång för LifeAir

LifeAir ökar orderingången under första kvartalet 2017 med 1,5 MSEK jämfört med första kvartalet 2016. "LifeAir har en något förbättrad orderingång under årets första kvartal där flera marknader har gått bättre än någonsin tidigare. En stor del av orderingången har dock inte kunnat levereras under kvartalet men leverans och omsättning förväntas kunna ske innan halvårsskiftet 2017", säger Roger Sogge, VD i LifeAir.


  • Orderingången för första kvartalet förändrades med 1 468 TSEK till 12 817 TSEK (11 349)

  • Nettoomsättningen för första kvartalet förändrades med -5 499 TSEK till 6 924 TSEK (12 423)

  • Rörelseresultatet för första kvartalet förändrades med -2 409 TSEK till -2 646 TSEK (-237)

  • Resultatet före skatt för första kvartalet förändrades med -2 236 TSEK till -2 878 TSEK (-642)

Roger Sogge, LifeAirs VD, kommenterar

"Vi ser en bra tillväxt i Europa som står för större delen av LifeAirs orderingång under årets första tre månader. Både gamla och nya kunder har ökat sina beställningar. På grund av oväntat hög försäljning i slutet av 2016 hade vi få produkter i lager vid ingången av 2017, varför en stor del av inkommande order under årets första kvartal inte kunnat levereras under kvartalet och ligger nu i tillverkningsfas för leverans och omsättning innan sommaren.

Det är även mycket glädjande att konstatera en ökad bruttomarginal under det första kvartalet. Det kan huvudsakligen härledas till ökad digital direktförsäljning samt försäljningstillväxt i Europa.

Den globala utvecklingen är att försäljning av luftrenare i större utsträckning sker online på nätet. Därför intensifierar vi nu våra ansträngningar att bättre utnyttja digitala medier för marknadsföring och direktförsäljning via vår egen och andras online-butiker. Det kommer innebära inte bara ökad marginal på vår försäljning utan även förbättra möjligheterna att driva marknadsföring och information genom direktkontakt med våra slutkunder. Det ger oss också bättre möjligheter att etablera och kontrollera vårt varumärke. Vi implementerar just nu denna strategi i Storbritannien och USA och flera andra marknader följer under året.

Plan för att nå lönsamhet

Bolaget arbetar aktivt med en plan för att snabbt nå lönsamhet. Detta innebär både att förbättra bolagets försäljningskanaler, öka marginalerna och öka försäljningen samt introducera nya produkter i för bolaget nya marknadssegment. Bolaget förbereder för att lanseringen av de kommande produkterna ska bli lyckad och bidra till en positiv utveckling för bolaget. Med nya produkter i både hemkonsument- och kommersiella segmentet breddar bolaget sin potentiella marknad och får en utmärkt utgångspunkt för att bli en marknadsledande aktör.

Med ökad försäljning genom såväl nya som befintliga partners samt utvecklingen av vår egen direktförsäljning ser vi med spänning fram emot lansering av nya produkter. Utvecklingsplanerna för de nya konsument- och kommersiella produkterna följer plan och vi räknar med lansering av dessa produkter i slutet av året på ett flertal marknader.

Breathe easy and enjoy life!"

Roger Sogge

VD, LifeAir AB (publ)

Belopp inom parantes avser belopp för motsvarande period föregående år förutom belopp avseende Finansiell ställning och likviditet, där belopp vid utgången av föregående år avses. Alla belopp från föregående år avser LifeAirs förvärvade verksamhet som om förvärvet hade skett per den 1 januari 2016.

Nettoomsättning och resultat

Nettoomsättningen för första kvartalet förändrades med -5 499 TSEK till 6 924 TSEK (12 423). Den låga nettoomsättningen under 2017, trots stark orderingång, beror på att leveranser inte kunnat ske på grund av litet lager vid ingången av 2017. Ej levererade produkter är under tillverkning för leverans och omsättning under andra kvartalet.  

Rörelseresultatet för första kvartalet förändrades med -2 409 TSEK till -2 646 TSEK (-237), främst på grund av lägre nettoomsättning. 

Finansiell ställning och likviditet

Koncernens egna kapital uppgick till 25 291 TSEK (28 146). Soliditeten uppgick till 69,2 procent (69,0). Koncernens likvida medel uppgick till 9 981 TSEK (17 157).

LifeAir-aktien

Aktiekapitalet uppgick den 31 mars 2017 till 18 536 764,50 SEK (17 053 819,92), fördelat på 12 357 843 aktier, envar med ett kvotvärde om 1,50 SEK. Bolagets aktie är noterad på NGM Nordic MTF (Nordic Growth Market AB). Den 31 mars 2017 var aktiekursen 4,00 SEK. Det totala börsvärdet vid utgången av första kvartalet uppgick till 49,4 MSEK.

Koncernen

Koncernen består av moderbolaget LifeAir AB (publ) och de helägda dotterbolagen LightAir Holding AB, LifeAir International AB, LifeAir Development AB och Redray AB samt de delägda intressebolagen LightAir CellFlow West AB och LightAir CellFlow East AB. Koncernen har 8 anställda i Sverige. Någon verksamhet bedrivs inte i LifeAir Development AB och Redray AB.


För ytterligare information kontakta:

Roger Sogge
VD, LifeAir AB (publ)
070-961 51 15
roger.sogge@lifeair.com

Martin Eliasson
Ekonomichef, LifeAir AB (publ)
0766-36 94 90
martin.eliasson@lifeair.com

---


Offentliggörande:

Denna information är sådan information som bolaget är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 23 maj 2017 kl. 13:00 CET.

Om LifeAir

LifeAir AB (publ) förbättrar människors hälsa och välbefinnande genom att utveckla och sälja effektiva luftrenare för alla typer av miljöer. Produkterna är baserade på två unika och patenterade teknologier. Bolagets aktie är listad på Nordic MTF (Nordic Growth Market AB) under kortnamnet LAIR MTF. Läs mer på www.lifeair.com.


Attached html: HTML
Attached pdf: PDF