Stockholm 12:28
-0,11% Idag
-2,44% Sedan årsskifte
-0,01% OMXSPI

2018-02-05 08:19:23

A1M PHARMA: FÖRETRÄDESEMISSION 83 MLN KR TILL KLINISKA STUDIERSTOCKHOLM (Direkt) A1M Pharma har beslutat att föreslå en företrädesemission om cirka 83 miljoner kronor, som ska användas för att genomföra bolagets kommande kliniska studier och partnerskapsaktiviteter.

Det framgår av ett pressmeddelande.

Villkoren är att en (1) befintlig aktie berättigar till teckning av två (2) nya aktier till emissionskursen 5:00 kronor.

Företrädesemissionen är säkerställd via tecknings- och garantiåtaganden upp till 62,3 miljoner kronor, motsvarande 75 procent av företrädesemissionen. Teckningsåtaganden uppgår till 5,1 procent från vissa aktieägare.

"Det är A1M Pharmas bedömning att det befintliga rörelsekapitalet inte är tillräckligt för bolagets behov under den kommande tolvmånadersperioden", heter det.

Specifikt ska företrädesemissionen säkerställa bolagets kapitalbehov för att kunna finansiera genomförande av Fas 1- studie i friska frivilliga samt att påbörja genomförandet av Fas 1-/2-studie inom njurskydd vid strålbehandling vilket inkluderar finansiering av ytterligare tillverkning av Rosgard.

Dessutom planeras tillfört kapital disponeras för fortsatt förberedelse inför kommande klinisk utveckling av behandling av havandeskapsförgiftning med stöd av uppnådda resultat inom kliniska studier inom njurskydd vid strålbehandling.

Emissionslikvid kommer även att användas för återbetalning av brygglån om 7,5 miljoner kronor.

Om emissionen inte fulltecknas kommer A1M Pharma att fokusera på genomförande av kliniska studier inom njurskydd vid strålbehandling, som inleds med en Fas I-studie i friska frivilliga. Detta skulle innebära att förberedelser för kliniska studier relaterat till havandeskapsförgiftning förskjuts.

"Styrelsen bedömer att bolaget, genom föreliggande tecknings- och garantiåtaganden om cirka 62,3 miljoner kronor, erhåller tillräckligt kapital för att tillgodose kapitalbehovet under den kommande tolvmånadersperioden", heter det.