Stockholm 17:30
0,00% Idag
-21,29% Sedan årsskifte
-0,01% OMXSPI

2021-11-29 15:00:00

Kvartalsrapport januari-september 2021 för Concejo AB (publ)


Kvartal 3, 2021
 • Styrelsen i Concejo AB (publ) har fattat beslut om att avveckla installations-/entreprenad­verksamheten inom affärsområde Firenor International. Beslutet om avveckling inleder slutfasen av den ­pågående omstruktureringen. Avvecklingskostnaden, som redovisas som jämförelse­störande post, är beräknad till 110,3 MSEK.

 • Nettoomsättningen uppgick till 68,8 MSEK (85,9).

 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till -132,8 MSEK (-15,3).

 • Resultat efter finansiella poster (EBT) uppgick till -127,1 MSEK (-8,4).

 • Periodens resultat uppgick till -127,2 MSEK (-9,5).

 • Resultat per aktie1) uppgick till -11,04 SEK (-1,08)

 • Concejo har förvärvat cirka 5,8 procent av röster och kapital i Xenergic AB.

Kvartal 1-3, 2021
 • Nettoomsättningen uppgick till 196,3 MSEK (223,4).

 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till -193,0 MSEK (-83,4).

 • Resultat efter finansiella poster (EBT) uppgick till -88,1 MSEK (-104,2).

 • Periodens resultat uppgick till -87,5 MSEK (1 378,4).

 • Resultat per aktie1) uppgick till -7,40 SEK (116,99).

 • På årsstämman den 21 maj 2021 beslutades om en utdelning till aktieägarna om 175 467 KSEK, vilket motsvarade 15 SEK per aktie.

1)Inklusive utbetalda räntekostnader på hybridobligationen.

Händelser efter periodens utgång
 • Efter periodens utgång har Concejo den 1 november 2021 nyttjat möjligheten att lösa in den ­resterande delen av hybridobligationen om 120 MSEK, som i tidigare rapporter har redovisats som en del i eget kapital.

 • Styrelsen har beslutat om att införa ett incitamentsprogram till ledande befattningshavare i ­Concejo AB (publ).

Concejo AB (publ)

Eventuella frågor besvaras av
Carl Adam Rosenblad, vd och koncernchef,
tel 08-563 053 09
e-post: ca.rosenblad@concejo.se
Lars Håkansson, CFO,
tel 08-563 053 12
e-post: lars.hakansson@concejo.se
Kompletterande information avseende koncernen finns på Concejos hemsida www.concejo.se

Denna information är sådan information som Concejo AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående personers försorg, för offentliggörande den 29 november 2021 klockan 15:00 CET
Attached html: HTML
Attached pdf: PDF
Attached pdf: PDF