Stockholm 17:30
0,00% Idag
-22,63% Sedan årsskifte
-0,01% OMXSPI

2021-07-01 08:45:00

NFO Drives AB (publ) nya finansiella mål

I samband med den riktade emission som kommunicerades tidigare idag vill NFO Drives uppdatera sina finansiella mål och sin syn på framtiden.


NFO Drives introducerar finansiella mål
NFO Drives har genomgått en stor förändring de senaste åren med bland annat en betydande breddning av kundbasen kombinerat med numera ett positivt kassaflöde. Samtidigt skapar nya EU förordningar helt nya förutsättningar att få nya kunder och för att komma in på nya applikationsområden. För att ta tillvara på de möjligheter som nu öppnar sig har styrelsen därför tidigare aviserat om en nyemission om cirka 15 MSEK. I och med detta anser styrelsen sig kunna introducera långsiktiga mål enligt nedan:
 

  • NFO Drives har en målsättning att senast 2026 omsätta minst 100 MSEK genom organisk tillväxt.
 
  • Bruttomarginalen ska succesivt förbättras och senast 2026 uppgå till 40%.
 
  • EBIT marginalen ska senast 2026 uppgå till minst 20%.
 

Förutom på de nya EU förordningarna enligt ovan, grundar Bolaget denna målsättning på en rad faktorer som intensifierad produktutveckling, utökad försäljningsnärvaro och fortsatt breddning av kundbasen.
Nya EU-förordningar

Bolagets teknik får hela tiden ökad acceptans och stöds av nya förordningar. Ett viktigt exempel på detta är en EU förordning (2019/1781) antagen ändring 1 oktober 2019, som innebär att enbart motorer med så kallad IE3 klassning och uppåt tillåts installeras inom EU från och med 1 juli 2021. Den nya lagstiftningen tvingar fram användningen av lager med mindre rullmotstånd, vilka är känsligare för jordströmmar och därför kan haverera. Lösningen är Bolagets teknologi som eliminerar jordströmmar och därmed skonar lager men också tar bort behovet av fördyrande installationer såsom avskärmat kablage, filter mm. som används med konventionell teknik. Pay-back perioden blir därmed mycket kort. Det finns dessutom anledning att anta att lagstiftningen på sikt kommer att skärpas ytterligare. Genom att Schweiz gått före EU-länderna vid införandet av denna typ av lagstiftning, kan Bolaget notera att försäljning till kunder i detta område ökat markant. Det gör att NFO anser sig ha stöd för att tro på att en liknande utveckling kan komma att ske inom andra delar av Europa.
Intensifierad produktutveckling
En del av det kapital som Bolaget nu tar in i den riktade nyemissionen, kommer att användas till intensifierad produktutveckling. NFO upplever att Bolaget kan modifiera sina frekvensomriktare till att bli mer produktionsvänliga och Bolaget vill också förenkla användargränssnittet. Detta kommer även möjliggöra marknadsföring av Bolagets produkter i USA. Med sänkta produktionskostnader parat med större volymer stärks marginalerna och Bolaget kan därmed också nå en bredare kundbas.

Utökad försäljningsnärvaro
Det under våren uppsatta försäljningskontoret i närheten av Düsseldorf har redan lett till ett antal mindre ordrar samt att Bolaget har etablerat kontakter med några större företag, som NFO tror kan komma att betyda mycket för Bolagets framtid. Att ha tysktalande personal är något som Bolagets kunder uppskattar och genom etableringen visar NFO på sin långsiktighet. Med den stora tyska marknaden och vid en fortsatt positiv utveckling finns det enligt styrelsen förutsättningar att på sikt utöka den personella närvaron i landet. Den riktade emissionen ger också Bolaget möjlighet att agera snabbare än vad som annars varit möjligt.
Breddad kundbas
I likhet med vad Bolaget rapporterat om tidigare fortsätter intresset för NFO Drives teknik att öka. Bolaget har nu över 150 återkommande kunder, vilket kan jämföras med ca 75 kunder för bara tre år sedan. Denna breddning av kundstocken innebär inte bara att förutsättningarna att klara ett turbulent år som under förra året ökar, utan skapar också potential för betydligt högre försäljning. Enligt ledningens bedömning köper nämligen Bolagets nuvarande kunder i genomsnitt endast 2% av sitt behov av frekvensomformare hos NFO Drives, vilket gör att det finns en mycket stor potential att bearbeta i befintlig kundstock. Bolagets nöjda kunder har också automatiskt skapat en rad ambassadörer inom nya applikationsområden. Styrelsens bedömning är även att den förbättrade finansiella styrkan i sig via den riktade nyemissionen ökar trovärdigheten för Bolaget vilket bör leda till en större andel av befintliga kunders inköpsvolym.

Långsiktiga finansiella mål som anges ovan ska inte betraktas som en prognos, utan snarare som en ambition som styrelsen anser är rimliga långsiktiga förväntningar för Bolaget.

 


Johan BraunVD0454-370 29info@nfodrives.se


Bolaget utvecklar och tillverkar frekvens­omriktare för störningsfri styrning av elmotorer för energieffektivisering av ventilations- och pumpanläggningar samt maskiner. NFO Drives patenterade teknik kan ge energi­besparingar på upp till 70 procent utan att ge störningar på omgivande teknisk utrustning.


Attached html: HTML
Attached pdf: PDF