Stockholm 14:52
0,00% Idag
+18,67% Sedan årsskifte
-0,01% OMXSPI

2021-06-10 16:22:57

RÄNTOR/VALUTOR: BARA TILLFÄLLIG RÄNTEUPPGÅNG PÅ HÖGT USA-KPISTOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Amerikanska statspappersräntor studsade upp på torsdagen när inflationen i maj kom betydligt över redan höga förväntningar, men uppgången blev inte uthållig. Dollarn stärktes samtidigt mot euron, men även den rörelsen vände en stund efter att statistiken publicerats.

KPI-inflationen i USA fortsatte att stiga i maj, till 5,0 procent från 4,2 procent i april vilket var klart över väntade 4,7 procent. Kärninflationstakten, KPI exklusive livsmedel och energi, steg samtidigt från 3,0 till 3,8 procent, även det klart över väntade 3,4 procent, och den högsta nivån sedan i maj 1992.

Capital Economics noterade i ett kundbrev att det åter var en handfull kategorier som drev upp inflationen i maj, och det handlar i hög grad om de kategorier som påverkats mest av de lättade restriktionerna. Priserna på begagnade bilar steg ytterligare 7,3 procent jämfört med i april, biluthyrning +12,1 procent och flygbiljetter +7,0 procent.

"Men det fanns också tecken på framväxande inflationstryck i andra sektorer, inklusive boendekostnader och restaurangpriser, vilket antyder att inte allt av det nuvarande uppåttrycket på inflationen kommer att visa sig vara övergående", skrev Capital Economics

Antalet nyanmälda arbetslösa i USA sjönk ytterligare något förra veckan, till 376.000. Samtidigt närmar sig nu fyraveckorssnittet 400.000, efter en nedgång från nära 725.000 för två månader sedan.

Den amerikanska tioårsräntan steg snabbt, från strax under 1,50 procent till drygt 1,53 efter KPI-statistiken, men vände senare ner igen, vilket antyder att investerare inte är övertygade om att den höga inflationstakten kommer att förmå Fed att börja signalera tapering i närtid. Vid svensk stängning var noteringen 1,50 procent, 1 punkt upp jämfört med vid samma tid på onsdagen.

ECB lämnade som väntat de penningpolitiska styrspakarna oförändrade på torsdagen och upprepade också att PEPP-köpen (det pandemidrivna tillgångsköpprogrammet) ska fortsätta i betydligt högre takt än under första kvartalet.

ECB-chefen Christine Lagarde sade vid den efterföljande presskonferensen den ekonomiska aktiviteten i euroområdet väntas öka under det andra halvåret, men det råder fortsatt osäkerhet på grund av pandemins utveckling. ECB väntar vidare fortsatt stigande inflation på kort sikt, men det är främst på grund av tillfälliga faktorer. Det underliggande pristrycket är fortsatt dämpat.

ECB har justerat upp inflationsprognoserna för i år och nästa år, till 1,9 respektive 1,5 procent, men prognosen för 2023 lämnade oförändrad på 1,4 procent. Även BNP-prognoserna för 2021 och 2022 justerades upp, till 4,6 respektive 4,7 procent, men 2023-prognosen lämnade oförändrad på 2,1 procent.

ECB-chefen sade vidare att all diskussion om exit fån PEPP är för tidigt. Rådet gav enhälligt stöd för formuleringen i pressmeddelandet, frågan om köptakten i PEPP-programmet debatterades men det rådde bred samsyn.

Europeiska statspappersräntor steg också något efter den oväntat höga USA-inflationen, men uppgången dämpades tämligen omgående när ECB-chefen samtidigt inledde sin presskonferens.

I Sverige rapporterade SCB att KPIF-inflationen sjönk något mer än väntat i maj, även om nivån fortsatt var något högre än vad Riksbankens senaste prognosbana antog.

KPIF-inflationen sjönk från 2,5 procent i april till 2,1 procent i maj, vilket var under de 2,3 procent som väntade enligt infronts prognosenkät men över Riksbankens prognos om 1,9 procent.

Exklusive energi sjönk KPIF-inflationen från 1,7 till 1,7 procent. Det var helt i linje med Riksbankens prognos men under de 1,4 procent som var ekonomernas konsensusprognos.

Trots ett utfall under prognos orsakade KPIF-publiceringen ingen större dramatik på den svenska ränte- och valutamarknaden, och enligt ekonomer har inte heller den generella bilden av inflationsutvecklingen ändrats.

"Prognosmissen sticker ut lite, men själva utfallet är odramatiskt. Kärninflationen, KPIF ex energi, är kvar i samma sidledes trend som vi haft sedan 2015-2016. Visst slår utfallen månad till månad, men de ligger i samma spann, och huvudspåret får nog vara att vi kommer att ligga kvar där även framöver. Jag kan inte tänka mig att detta har någon direkt betydelse för Riksbanken i närtid. Marknadsreaktionerna är också små", sade Johan Lundqvist, makroekonom vid Skandia, till Nyhetsbyrån Direkt.

Svenska statsobligationsräntor steg något i längre löptider på torsdagen, tioårsräntan upp 2 punkter, till 0,34 procent, samtidigt som motsvarande tyska ränta steg 1 punkt, till -0,24 procent.

Euron försvagades cirka 1,5 öre mot kronan, till 10:06, medan dollarn var i princip oförändrad, på 8:25.

Även Norge rapporterade maj-KPI på torsdagen, KPI-inflationen sjönk något mer än väntat, till 2,7 procent, men det som stack ut var att kärninflationen sjönk till 1,5 procent, från 2,0 procent i april. Konsensusprognosen väntade en oförändrad inflationstakt.

Norska kronan försvagades tydligt mot andra valutor omedelbart efter KPI-publiceringen, men ekonomer verkar överlag inte tro att det låga maj-utfallet kommer att påverka Norges Banks åtstramningsplaner i någon större utsträckning.

"Vi tror inte att det överraskande låga majutfallet kommer att signifikant ändra Norges Banks utsikter för styrräntan. Vi tror fortsatt att centralbanken kommer att lägga större vikt vid arbetsmarknaden, som har förbättrats snabbare än väntat på senare tid", skrev Marius Gonsholt Hov, vid Handelsbanken Oslo, i ett kundbrev.