Stockholm 17:30
0,00% Idag
-30,60% Sedan årsskifte
-0,01% OMXSPI

2022-08-04 13:26:45

BellPal Holding: BellPal genomför förvärv av ekonomi- och tidsrapporteringssystemet "Timefied"

BellPal Holding AB ("BellPal" eller "Bolaget") har idag förvärvat och tillträtt samtliga aktier i Northen Breeze AB,  som äger alla rättigheter till Timeified" (tidsrapporterings- och ekonomisystem inom branschen för personlig assistans), i enlighet med ett undertecknat aktieöverlåtelseavtal. Affären har tidigare redogjorts för i ett pressmeddelande av den 9 juni 2022 i samband med att ett Letter of Intent ingicks. Efter förhandlingar sattes köpeskillingen till SEK 12 500 000 kr och erläggs genom emission av 500 000 000 aktier i Bolaget till en teckningskurs om SEK 0,025 per aktie motsvarande en utspädning om ca 26,7 %. Emissionen kommer att beslutas av styrelsen med stöd av årsstämmans bemyndigande. Vid registrering av emissionen hos Bolagsverket kommer antalet aktier i Bolaget uppgå till kommer antalet aktier uppgå 1 872 735 740 stycken och aktiekapitalet till 20 765 785,900. Säljarna har förbundit sig att inte sälja mer än högst en tredjedel av sina aktier i Bolaget under den första perioden på sex (6) månader direkt efter Tillträdesdagen. Efter sex (6) månader från Tillträdesdagen har de rätt att sälja ytterligare en tredjedel av aktierna och efter nio (9) månader kan de sälja samtliga aktier utan begränsning.


"För BellPal är förvärvet ett strategiskt mycket viktigt steg i många avseenden;

-  Vi adderar lösningar till en företagsmarknad som lider av stora utmaningar inom kvalitet, säkerhet och effektivitet

- Vi skapar intäkter vi hittills inte kunnat sträcka oss efter - till verksamheter och företag med lösningar som har seriös efterfrågan. Det skapar ökad trovärdighet och stabilitet.
Det är enormt spännande att addera smarta unika digitala tjänster till BellPal plattformen som skapar ökad kvalitet, säkerhet och effektivitet, helt i linje med BellPals grundfilosofi"

kommenterar David Ziemsky, BellPal VD & Grundare.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
David Ziemsky, VD, BellPal Holding AB
E-post: dz @bellpal.com
Telefon: +46 70  453 96 25.

Mentor
Aktieinvest FK AB (556072-2596)
Box 7415 103 91 Stockholm
Telefon: +46 8 506 517 03
rutger.ahlerup@aktieinvest.se
www.aktieinvest.se

Denna information är sådan information som BellPal Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 4 augusti 2022 kl. 13.20

Om BellPal

BellPal är ett Caretech-bolag som kombinerar digitala tjänster med medicinsk expertis för att utveckla produkter, tjänster och digitala lösningar för primärt seniorer och omsorg. Verksamhetens huvudområde är en heltäckande plattform som sammanlänkar användaren med anhöriga och larmcentral. BellPal har en SaaS-baserad affärsmodell för sin plattform och fakturerar slutanvändarna en månatlig abonnemangskostnad för användandet av tjänsten.

För mer information, se BellPals hemsida www.bellpal.com
Attached html: HTML