Stockholm 17:30
-0,11% Idag
+2,98% Sedan årsskifte
-0,01% OMXSPI

2017-11-20 17:49:56

Kallelse till extra bolagsstämma i Crowdsoft Technology AB (publ)

Aktieägarna i Crowdsoft Technology AB (publ), org. nr 556725-4866 ("Bolaget"), kallas till extra bolagsstämma onsdagen den 20 december 2017 kl. 15.00 i bolagets lokaler på Tegelbacken 4A i Stockholm.


RÄTT ATT DELTA OCH ANMÄLAN

Aktieägare som önskar delta på bolagsstämman ska;
  • dels vara införda i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken torsdagen den 14 december 2017,
  • dels anmäla sitt deltagande till Crowdsoft Technology AB senast torsdagen den 14 december 2017, per post till adress Crowdsoft Technology AB, "Extra bolagsstämma", Box 13131, 103 03 Stockholm eller per e-post info@crowdsoft.com. 

Vid anmälan anges namn, adress, telefonnummer, person- eller organisationsnummer, registrerat aktieinnehav samt namn på eventuella ombud biträden.

FÖRVALTARREGISTRERADE AKTIER

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att få delta på stämman, vara registrerad för aktierna i eget namn i aktieboken hos Euroclear Sweden AB (s.k. rösträtts-registrering) torsdagen den 14 december 2017. Sådan rösträttsregistrering, som kan vara tillfällig, bör av aktieägaren begäras hos förvaltaren i god tid före denna dag.

OMBUD M.M.

Om aktieägare avses företrädes av ombud, måste ombudet kunna förete skriftlig, daterad och av aktieägaren undertecknad fullmakt till stämman. Fullmakten ska företes i original och får inte vara utfärdad tidigare än ett år före dagen för stämman, om inte längre giltighetstid (dock längst fem år) har angivits i fullmakten. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska ombudet också kunna förete aktuellt registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen. För att underlätta inpasseringen bör kopia av fullmakt och andra behörighetshandlingar bifogas anmälan till stämman. Fullmaktsformulär hålls tillgängligt på bolagets webbplats www.crowdsoft.com och skickas med post till aktieägare som kontaktar bolaget och uppger sin adress.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1.       Stämmans öppnande
2.       Val av ordförande vid stämman
3.       Upprättande och godkännande av röstlängd
4.       Val av en eller flera justeringsmän
5.       Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6.       Godkännande av dagordningen
7.       Beslut om ändring av bolagsordningen
8.       Beslut om nyemission av aktier med företrädesrätt
9.       Beslut om nyemission av aktier mot betalning med apportegendom
10.    Stämmans avslutande 

FÖRSLAG TILL BESLUT

Punkt 7 - Beslut om ändring av bolagsordningen

Styrelsen föreslår att §§ 4 - 5 i bolagsordningen ändras enligt följande:

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse
§ 4 § 4 AktiekapitalAktiekapitalet skall utgöra
AktiekapitalAktiekapitalet lägst 25 000 000kronor och högst 100 000 000
skall utgöra kronor.
lägst 2 500 000kronor och
högst 10 000 000
kronor.
§ 5 Antal aktierAntal § 5 Antal aktierAntal aktier skall vara lägst
aktier skall vara lägst 1 000 000 000och högst 4 000 000 000.
100 000 000 och högst
400 000 000.

För giltigt beslut i enlighet med styrelsens förslag krävs att förslaget biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de på stämman företrädda aktierna.

Punkt 8 - Beslut om nyemission av aktier med företrädesrätt

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att öka bolagets aktiekapital med högst 12 928 423,275 kronor genom emission av högst 517 136 931 nya aktier. För emissionen ska följande villkor gälla:

1.              Rätt att teckna nya aktier ska med företrädesrätt tillkomma dem som på avstäm-ningsdagen fredagen den 29 december 2017 är registrerade som aktieägare i bolaget, varvid ska gälla två befintliga aktier berättigar till teckning av tre nya aktier.

2.             Teckning av de nya aktierna ska även kunna ske utan stöd av företrädesrätt. För det fall inte samtliga aktier tecknas med stöd av företrädesrätter ska styrelsen besluta om tilldelning, inom ramen för emissionens högsta belopp, till dem som tecknat sig utan företrädesrätt. Av praktisk hänsyn får styrelsen, vid beslut om tilldelning av aktier tecknade utan företrädesrätt, besluta om att tilldelning endast sker av ett visst lägst antal aktier och om antalet aktier som ska tilldelas. Sålunda tecknade aktier ska:

a)                  i första hand tilldelas dem som tecknat aktier med stöd av teckningsrätter och - vid överteckning - i förhållande till det antal teckningsrätter som utnyttjats för teckning av aktier utan företrädesrätt och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning; och

b)                  i andra hand och sista hand tilldelas dem som enligt avtal med bolaget garanterat emissionen, och - vid överteckning - i förhållande till det belopp som var och en garanterat högst utnyttja för betalning enligt garantin tecknade aktier och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning.

    3. Betalning om 0,11 kronor för varje tecknad aktie skall erläggas med pengar         
    4. Teckning med stöd av teckningsrätter ska ske genom samtidig kontant betalning under perioden från och med den 3 januari 2018 till och med den 17 januari 2018. Styrelsen äger rätt att förlänga teckningstiden.
    5. Teckning utan stöd av teckningsrätter ska ske på särskild teckningslista under perioden från och med den 3 januari 2018 till och med den 17 januari 2018 och sålunda tecknade aktier ska betalas kontant enligt anvisningar på avräkningsnota, dock senast den tredje bankdagen efter dagen för avräkningsnotan. Styrelsen äger rätt att förlänga såväl teckningstiden som betalningstiden.

    6. De nya aktierna ska berättiga till vinstutdelning första gången på den avstämnings-dag för utdelning som infaller närmast efter det att de nya aktierna införts i bolagets aktiebok.

Punkt 9 - Beslut om nyemission av aktier mot betalning med apportegendom

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att öka bolagets aktiekapital med högst 15 000 000 kronor genom emission av högst 600 000 000 nya aktier. För emissionen ska följande villkor gälla:

1. Rätt att teckna de nya aktierna ska endast tillkomma aktieägarna i Flowscape AB, organisationsnummer 556866-9625 ("FSAB"). 
2. Teckning av de nyemitterade aktierna ska ske på teckningslista senast den 31 januari 2017. Styrelsen äger rätt att förlänga tiden för teckning. 
3. Betalning ska senast den 31 januari 2017. Styrelsen äger rätt att förlänga tiden för betalning. 
4. De nya aktierna ska berättiga till vinstutdelning första gången på den avstämnings-dag för utdelning som infaller närmast efter det att de nya aktierna införts i bolagets aktiebok. 

ANTAL AKTIER OCH RÖSTER

Vid offentliggörandet av denna kallelse uppgår det totala antalet aktier och röster i bolaget till 344 757 944.

UPPLYSNINGAR PÅ STÄMMAN

Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, vid stämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen.

HANDLINGAR

Styrelsens fullständiga förslag till ändring av bolagsordningen, nyemission av aktier med företrädesrätt, nyemission av aktier mot betalning med apportegendom, styrelsens redogörelser enligt 13 kap 6 § respektive 13 kap 7 § aktiebolagslagen samt revisorns yttranden över styrelsens redogörelser kommer att finnas tillgängliga hos bolaget samt på bolagets webbplats, www.crowdsoft.com, och skickas utan kostnad för mottagaren till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Det fullständiga förslaget kommer även att finnas tillgängligt på stämman. 

Stockholm i november 2017
Crowdsoft Technology AB (publ)
Styrelsen

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Anders Jönsson, VD Crowdsoft Technology AB (publ)

Tel. 070 - 765 66 21                                                      

E-post: anders.jonsson@crowdsoft.com

Hemsida: www.crowdsoft.com

Kort om Crowdsoft Technology AB

Crowdsoft levererar en helt ny typ av kommunikationssystem för operativt trygghets- och säkerhetsarbete som möjliggör stora vinster för en rad olika typer av företag och organisationer. Systemen är utformade med användarvänliga applikationer för smartphones och en central serverlösning för koordinering av stora informationsflöden. Affärsmodellen bygger på abonnemang, vilket innebär små initiala investeringar för kunder och återkommande intäkter för Crowdsoft. Aktien är listad på AktieTorget med kortnamn CROWD. 
Attached html: HTML
Attached pdf: PDF