Stockholm 17:30
-0,89% Idag
+6,58% Sedan årsskifte
-0,01% OMXSPI

2019-06-12 08:37:50

ARC AROMA PURE: ÖKADE INTÄKTER OCH FÖRBÄTTRAT RESULTAT 4 KVSTOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Arc Aroma Pures rörelseintäkter under fjärde kvartalet (februari-april) av det brutna räkenskapsåret uppgick till 6,0 miljoner kronor (3,1) och för helåret till 14,0 miljoner kronor (15,3).

Det framgår av bolagets bokslutskommuniké.

Intäkter från installerade maskiner har i kvartalet redovisats i koncernen med 3,4 miljoner kronor (0) och för helåret med 4,4 miljoner kronor (0).

"Samtliga elva maskiner som installerats under helåret har varit pilotmaskiner där vi tillsammans med kund har verifierat önskade prestanda. Intäkterna från pilotmaskinerna har inte varit på marknadsmässiga villkor", heter det.

Fyra installerade maskiner i Spanien har under perioden utvärderats av kunderna tillsammans med oberoende externa laboratorier. Dessa bekräftar att önskade process data har uppnåtts.

"Vi har goda förhoppningar att kunderna kommer att bekräfta order på dessa fyra maskiner. De under 2018/19 sju uthyrda maskinerna förväntas skapa marknadsmässiga intäkter under de kommande åren", skriver Arc Aroma.

Koncernens resultat efter finansiella poster uppgick under kvartalet till -3,2 miljoner kronor (-5,7 MSEK) och för helåret till -16,3 miljoner kronor (11,5). I resultatet för föregående år ingår en vinst på 26,4 miljoner kronor i samband med omklassificeringen av innehavet av andelar i Optifreeze till finansiella placeringar.

Under kvartalet genomfördes en nyemission som resulterade i att det egna kapitalet ökade med 36,8 miljoner kronor, netto efter emissionskostnader.

"Vi står nu väl rustade finansiellt för att fortsätta kommersialiseringen av vår plattform inom våra fokusområden olivecept, juicecept och dynacept. Målsättningen är att på månadsbasis uppnå ett positivt kassaflöde i slutet av första halvåret 2020", skriver vd Johan Möllerström.