Stockholm 17:30
0,00% Idag
+3,54% Sedan årsskifte
-0,01% OMXSPI

2017-12-11 15:02:22

Stämmokommuniké för extra bolagsstämma i Nickel Mountain Resources

Kommuniké från extra bolagsstämma i Nickel Mountain Resources AB

Aktieägarna i Nickel Mountain Resources AB (publ) har den 11 december 2017 hållit extra bolagsstämma i Stockholm, varvid följande huvudsakliga beslut enhälligt fattades.


STÄMMOKOMMUNIKÉ FÖR EXTRA BOLAGSSTÄMMA I NICKEL MOUNTAIN RESOURCES

Kommuniké från extra bolagsstämma i Nickel Mountain Resources AB

Aktieägarna i Nickel Mountain Resources AB (publ) har den 11 december 2017 hållit extra bolagsstämma i Stockholm, varvid följande huvudsakliga beslut enhälligt fattades.

Beslut om godkännande av styrelsens beslut om nyemission

Stämman beslutade att godkänna styrelsens tidigare beslut om nyemission av aktier innebärande att högst 91 727 063 aktier emitteras till en teckningskurs om 0,25 kronor/aktie varvid aktiekapitalet kan komma att öka med högst 9 172 706,30 kronor. Vid full teckning kommer bolaget att tillföras sammanlagt 22 931 765,75 kronor före avdrag för emissionskostnader.

Emissionen ska ske med företrädesrätt för bolagets befintliga aktieägare. För varje befintlig aktie i bolaget erhålls en (1) teckningsrätt. Tre (3) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny aktie i bolaget. Allmänheten ges möjlighet att teckna aktier utan företrädesrätt. Handel med teckningsrätter äger rum vid NGM Nordic MTF under perioden från och med den 22 januari 2018 till och med den 7 februari 2018. Teckningsrätter som ej utnyttjas för teckning under teckningstiden måste säljas för att inte förfalla värdelösa.

Avstämningsdag för fastställande av vilka aktieägare som är berättigade att med företrädesrätt teckna aktier ska vara den 18 januari 2018.

Teckning av aktier ska ske under tiden från och med den 22 januari 2018 till och med den 9 februari 2018 och såvitt avser garanters eventuella teckning av aktier ska teckning ske senast den 14 februari 2018. Styrelsen ska ha rätt att besluta om förlängning av teckningstiden. Teckning av aktier med företrädesrätt (det vill säga med utnyttjande av teckningsrätter) ska ske genom samtidig betalning. Teckning av aktier utan företrädesrätt (det vill säga utan utnyttjande av teckningsrätter) ska ske på teckningslista. Betalning för aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter ska erläggas senast tre (3) bankdagar efter avsändande av avräkningsnota som utvisar besked om tilldelning. Styrelsen ska emellertid ha rätt att besluta om förlängning av betalningstiden. Betalning för tecknade aktier ska erläggas kontant. Det erinras emellertid om styrelsens möjlighet att medge kvittning enligt de förutsättningar som anges i 13 kap 41 § aktiebolagslagen. 

Göteborg 11 december 2017

Nickel Mountain Resources AB (publ)
Styrelsen

För mer information kontakta Johan Sjöberg, VD, via telefon eller epost

Johan Sjöberg:
Telefon 0708 341432
Johan.sjoberg@nickelmountain.se

Denna information är insiderinformation som Nickel Mountain Resources AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 11 december 2017.

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Nickel Mountain Kommunike fran extra bolagsstamma 2017.pdf

Aktsamhetsuppmaning: Uttalanden och antaganden gjorda i bolagets informationsgivning med avseende på Nickel Mountain Resources ABs ("NMR") nuvarande planer, prognoser, strategier, tankar och övriga uttalanden som ej utgör historiska fakta är bedömningar eller s k "forward looking statements" om NMRs framtida verksamhet. Sådana bedömningar av framtiden inbegriper men är ej begränsade till uttalanden omfattande ord som "kan komma", "avser", "planerar", "förväntar", "uppskattar", "tror", "bedömer", "prognostiserar" och liknande uttryck.  Sådana uttalanden reflekterar företagsledningens för NMR förväntningar och antaganden mot bakgrund av vid varje tillfälle tillgänglig information. Dessa uttalanden och förväntningar är föremål för ett stort antal risker och osäkerheter. Dessa, i sin tur, inbegriper men är ej begränsade till i) förändringar i den ekonomiska, legala och politiska miljön i de länder vari NMR har verksamhet, ii) förändringar i den geologiska informationen som finns tillgänglig vad avser av bolaget drivna projekt, iii) NMRs förmåga att kontinuerligt säkerställa tillräcklig finansiering för att bedriva sin verksamhet som en "going concern", iv) framgången vad avser koncernens deltagande, om överhuvudtaget, i olika intressebolag, joint ventures eller andra allianser, v) förändringar i råvarupriser, i synnerhet vad gäller nickel, olja eller gas. Mot bakgrund av de många risker och osäkerheter som existerar i varje projekt på ett tidigt stadium, kan den faktiska framtida utvecklingen för NMR komma att väsentligt avvika från den i bolagets informationsgivning förväntade. NMR påtar sig ingen ovillkorlig skyldighet att omedelbart uppdatera sådana framtidsbedömningar.
Attached pdf: PDF
Attached html: HTML