Stockholm 17:30
+0,72% Idag
+5,28% Sedan årsskifte
-0,01% OMXSPI

2017-05-12 16:30:09

Kommuniké från årsstämma 2017 i NC Lahega

Vid årsstämma i NC Lahega AB (publ) den 12 maj 2017 beslutades följande.


KOMMUNIKÉ FRÅN ÅRSSTÄMMA 2017 I NC LAHEGA

Vid årsstämma i NC Lahega AB (publ) den 12 maj 2017 beslutades följande.

Resultat- och balansräkning, vinstdisposition, ansvarsfrihet Årsstämman beslutade att fastställa den framlagda resultat- och balansräkningen, att ingen vinstutdelning lämnas för räkenskapsåret 2016 samt att ansvarsfrihet lämnas åt verkställande direktören och styrelsens ledamöter.

Styrelse, revisor och arvoden
Årsstämman beslutade att styrelsen ska bestå av fyra ordinarie ledamöter utan suppleanter. Torbjörn Lindgren, Sten Norinder, Michael Engström och Cecilia Lager omvaldes med omval av Torbjörn Lindgren som styrelsens ordförande. Årsstämman beslutade att omvälja Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB till revisor i bolaget, varvid revisionsbolaget upplyst att auktoriserade revisorn Ola Bjärehäll fortsätter som huvudansvarig revisor.

Årsstämman beslutade att arvode för tiden intill nästa årsstämma ska utgå med 250 000 kronor till styrelseordförande och med 125 000 kronor vardera till övriga ledamöter som inte är anställda i bolaget. Beslut fattades även om att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

Valberedning
Årsstämman beslutade att bolaget ska ha en valberedning inför årsstämman 2018 bestående av tre ledamöter. Torbjörn Lindgren, Staffan Persson och Peter Ragnarsson omvaldes med Torbjörn Lindgren som valberedningens ordförande. För det fall en aktieägare som representeras av en av valberedningens ledamöter inte längre skulle tillhöra de största aktieägarna i bolaget eller för det fall en ledamot av valberedningen av något annat skäl lämnar valberedningen före årsstämman 2018, ska valberedningen ha rätt att utse en annan representant för de större aktieägarna att ersätta sådan ledamot.

Namnändring
Årsstämman beslutade om en ändring av bolagsordningen innebärande ändring av bolagets namn till Clemondo Group AB (publ).

Ändring av bolagsordningens gränser för aktier och aktiekapital
Årsstämman beslutade om en ändring av bolagsordningens gränser avseende aktiekapital och aktier på så vis att aktiekapitalet ska vara lägst 5 miljoner kronor och högst 20 miljoner kronor samt antalet aktier lägst 50 miljoner och högst 200 miljoner.

Beslut om bemyndigande för VD att besluta om justering av besluten
Verkställande direktören, eller den som den verkställande direktören i övrigt förordnar, bemyndigades vidta smärre justeringar och förtydliganden av de på årsstämman fattade besluten i den utsträckning detta är erforderligt för registrering och verkställande av besluten.

Anförande från bolagsledningen
Verkställande direktören Erik Hantoft presenterade företagets arbete och viktiga händelser under året samt det pågående arbetet med att utveckla verksamheten.

Helsingborg 12 maj 2017

För ytterligare information:
NC Lahega AB (publ)
Torbjörn Lindgren, styrelseordförande, 0709 10 17 00
Erik Hantoft, VD, 0734 34 60 30

Informationen lämnades för offentliggörande den 12 maj 2017 kl. 16:30 CET. Redeye AB är NC Lahegas certified adviser.

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
NC Lahega Kommunike fran arsstamma.pdf

NC Lahega AB (publ), 556792-0193
NC Lahega är en nordiskt verksam kemteknisk koncern med säte i Helsingborg. Koncernen utvecklar, producerar och marknadsför rengörings- och underhållsprodukter för proffs under egna varumärken och under kundernas private labels. NC Lahega-aktien är noterad på NASDAQ OMX Stockholm, First North, och handlas under kortnamnet NOCH. Bolagets certified adviser är Redeye AB. För ytterligare information se www.northchemical.se
Attached pdf: PDF
Attached html: HTML