Stockholm 17:30
-0,55% Idag
+19,04% Sedan årsskifte
-0,01% OMXSPI

2018-05-21 17:30:00

Stämmokommuniké årsstämma 21 maj 2018


MedCaps årsstämma hölls den 21 maj 2018 på IVA Konferenscenter i Stockholm.

Stämman beslutade, i enlighet med det förslag som framlagts, att välja Michael Berg, Anders Hansen, Henrik Blomquist, Henrik Stenqvist samt Renée Aguiar-Lucander. Michael Berg valdes till ordförande.

Stämman beslutade att ett arvode om 820 000 kronor skall utgå till styrelsens ledamöter för tiden intill utgången av nästa årsstämma. Styrelsens ordförande skall erhålla 300 000 kronor och styrelsens ledamöter skall erhålla 120 000 kronor vardera samt 30 000 kronor i arvode till revisionsutskottets ordförande och 10 000 till ledamot som deltar i revisionskommitténs arbete. Arvode till styrelseledamot ska få faktureras efter överenskommelse med MedCap, förutsatt att rådande lagstiftning så tillåter, genom bolag. Det fakturerade arvodet ska bestämmas så att kostnadsneutralitet för MedCap åstadkoms.

Det beslutades att välja Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB som revisor med Johan Engstam som huvudansvarig revisor samt att arvode till revisorn skall utgå enligt godkänd räkning.

Bolagets resultat- och balansräkning för moderbolaget respektive koncernen fastställdes och styrelseledamöterna och verkställande direktörerna beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret maj-dec 2017.

Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att längst intill bolagets årsstämma 2019 besluta om nyemission av aktier i bolaget. Sådan emission skall kunna innebära avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt att teckna nya aktier. Emissionen får medföra en sammanlagd ökning av antalet aktier med högst 10% vilket motsvarar cirka 1,34 miljoner aktier i bolaget.

Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att längst intill bolagets årsstämma 2019 besluta om återköp av aktier i bolaget. Återköp får ske vid ett eller flera tillfällen och maximalt uppgå till motsvarande 10 % av bolagets utestående aktier.

Vidare beslutade stämman att inrätta ett optionsprogram med överlåtelse till befintliga och framtida ledande befattningshavareoch anställda i bolaget, innefattande högst 400 000 teckningsoptioner med rätt att förvärva aktier i MedCap AB. Ökningen av bolagets aktiekapital kommer vid full nyteckning med stöd av samtliga optionsrätter att bli högst 160 000 kronor.

Stämman fattade beslut om ersättningsprinciper för ledande befattningshavare samt om valberedning och instruktion till valberedningen.


För mer information, kontakta:

Karl Tobieson, verkställande direktör, Telefon 46 8 34 71 10,  mobil 46 709 35 85 74,  e-post karl.tobieson@medcap.se

Johan Hähnel, IR ansvarig, mobil 46 706 05 63 34


Om MedCap:

MedCap bygger framgångsrika företag inom Life Science för att förbättra människors liv. MedCap förenar de större bolagets styrka med de mindre bolagens entreprenöriella kraft, smidighet och affärsmannaskap.

MedCap handlas under symbolen MCAP på NASDAQ Stockholm. Mer information finns att läsa på hemsidan www.medcap.se.


Attached html: HTML
Attached pdf: PDF