Stockholm 13:25
0,00% Idag
-1,04% Sedan årsskifte
-0,01% OMXSPI

2019-05-23 17:40:16

Kommuniké från årsstämman i Matra Petroleum samt beslut om fortsatt bolagsstämma avseende val av styrelse


Årsstämman 2019 i Matra Petroleum AB (”Matra Petroleum” eller ”Bolaget”) hölls idag den 23 maj 2019 varvid aktieägarna fattade följande beslut:

Fastställande av resultat- och balansräkningen
Årsstämman beslutade att fastställa resultaträkningen och balansräkningen i Matra Petroleum samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.

Vinstdisposition
Årsstämman beslutade att ingen utdelning skulle utgå till aktieägarna samt att överkursfond och årets resultat, totalt 241 235 456 kronor, balanseras i ny räkning.

Ansvarsfrihet
Styrelsens ledamöter och den verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018.

Val av styrelse och revisor samt arvodering
Då något förslag till styrelse inte presenterats på årsstämman och nuvarande styrelsen inte stod till förfogande för omval beslutade årsstämman att samtliga punkter avseende styrelseval skulle hänskjutas till en fortsatt bolagsstämma som kommer att äga rum den 13 juni 2019. Tid och plats kommer att meddelas senare på bolagets hemsida.

Samtliga nuvarande styrelseledamöter meddelade även att de har för avsikt att avgå. Aktieägare med 56% av rösterna har meddelat att man utvärderar den nuvarande situationen och alternativ.

Beslutades att Bolaget ska ha ett registrerat revisionsbolag som revisor. Vidare beslutades att arvode till revisor skulle utgå enligt godkänd räkning.

PricewaterhouseCoopers AB omvaldes som revisor för Bolaget. PricewaterhouseCoopers AB har meddelat att auktoriserade revisorn Johan Rippe kommer fortsätta vara huvudansvarig.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner
Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, bemyndiga styrelsen att intill nästa årsstämma vid ett eller flera tillfällen besluta om emission av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner, med eller utan avvikelse från aktieägares företrädesrätt, inom bolagsordningens gränser, att betalas kontant, genom apport och/eller genom kvittning. Att styrelsen ska kunna fatta beslut om emission utan företrädesrätt för aktieägarna enligt ovan är främst i syfte att kunna anskaffa nytt kapital för att bredda Bolagets ägarbas, öka Bolagets flexibilitet eller i samband med förvärv. Om styrelsen finner det lämpligt för att möjliggöra leverans av aktier i samband med en emission enligt ovan kan detta göras till ett teckningspris motsvarande aktiernas kvotvärde.

För detaljerade villkor avseende besluten på stämman enligt ovan hänvisas till det kallelsen som finns tillgängligt på Bolagets hemsida, www.matrapetroleum.com.

För ytterligare information, vänligen kontakta
Maxim Barskiy, VD Matra Petroleum AB
Tel: +46 (0)8 611 4995

Investor Relations
E-post: ir@matrapetroleum.com
Webb: www.matrapetroleum.com

Certified Adviser
Mangold Fondkommission AB är Bolagets Certified Adviser.
Telefon: +46 (0) 85 03 01 550
E-post: info@mangold.se

Matra Petroleum AB (publ) | Eriksbergsgatan 10 | Box 7292 | 103 90 Stockholm
Telefon: +46 (0)8-611 4995 | webb: www.matrapetroleum.com | Email: ir@matrapetroleum.com

Om Matra Petroleum
Matra Petroleum AB är ett oberoende olje- och gasbolag med inriktning på prospektering och produktion i USA. Bolaget äger genom det helägda dotterbolaget Matra Petroleum Inc. 170 olje-och gasrättigheter som täcker en yta om 18 470 hektar (45 640 acres) i Panhandle-regionen i Texas. Matras reserver uppgår till omkring 22,8 miljoner fat oljeekvivalent. Matra Petroleums aktier handlas på NASDAQ First North i Sverige under tickerkod MATRA. Mangold Fondkommission AB är Bolagets Certified Adviser (www.mangold.se,Tel: +46 (0)8 50 30 1550, Email: CA@mangold.se).

Bilaga