Stockholm 17:30
+0,97% Idag
+20,03% Sedan årsskifte
-0,01% OMXSPI

2019-05-10 09:00:00

Kommuniké från årsstämma den 9 maj 2019


Hexatronic Group AB (publ)
556168-6360

Pressmeddelande 10 maj 2019


Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades av årsstämman avseende verksamhetsåret 2018-01-01 – 2018-12-31.

 • Beslutades fastställa resultat- och balansräkningarna för moderbolaget och koncernen.
 • Beslutades om vinstutdelning med 0,40 kronor per aktie och att resterande disponibla vinstmedel ska föras över i ny räkning.
 • Beslutades bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2018
 • Beslutades i enlighet med valberedningens förslag om arvode till styrelsen med 450 000 kr till styrelseordförande och 200 000 kr till övriga styrelseledamöter samt att ersättning till revisionsutskottet skall utgå med 75 000 kr till utskottets ordförande och 50 000 kr till utskottets andra ledamot.
 • Beslutades i enlighet med valberedningens förslag om val av styrelse enligt följande:
  • Anders Persson (omval) – styrelseordförande
  • Erik Selin (omval)
  • Malin Persson (omval)
  • Malin Frenning (omval)
  • Jaakko Kivinen (omval)
  • Mats Otterstedt (nyval)

 • Beslutades i enlighet med valberedningens förslag att omvälja PwC som revisor med Johan Palmgren som huvudansvarig revisor.
 • Beslutades ändra bolagsordningen innebärande dels en utökning av antal styrelseledamöter som stämman kan välja, dels införande av ett nytt aktieslag, serie C, för att möjliggöra inrättandet av aktiesparprogrammet LTIP 2019.
 • Beslutades inrätta ett långsiktigt prestationsbaserat aktiesparprogram (LTIP 2019) för ledande befattningshavare och andra nyckelpersoner inom koncernens som är bosatta i Sverige samt att emittera högst 360 000 aktier av serie C för leverans av eventuella prestationsaktier under LTIP 2019 samt för att säkerställa eventuella sociala kostnader som kan uppkomma under LTIP 2019.
 • Beslutades att inrätta ett långsiktigt teckningsoptionsprogram (Optionsprogram 2019) att erbjudas till ledande befattningshavare och vissa nyckelpersoner inom koncernen bosatta utanför Sverige genom riktad emission av högst 500 000 teckningsoptioner som ger rätt att teckna högst 500 000 aktier.
 • Beslutades bemyndiga styrelsen att fatta beslut om förvärv respektive överlåtelse av högst en tiondel av bolagets egna aktier i enlighet med styrelsens förslag
 • Beslutades bemyndiga styrelsen att vid ett flera tillfällen och med eller utan aktieägarnas företrädesrätt  besluta om nyemission av aktier och/eller teckningsoptioner och/eller konvertibler om högst 10 procent av det registrerade aktiekapitalet i Bolaget i enlighet med styrelsens förslag.

Vid årsstämman var ca 43 procent av Hexatronics aktier och röster representerade.

Protokoll fört vid årsstämman kommer att publiceras på Hexatronic Groups hemsida inom två veckor.

Göteborg 10 maj 2019

Henrik Larsson Lyon

VD Hexatronic Group

Vid eventuella frågor kontakta:

• Henrik Larsson Lyon, VD Hexatronic Group, +46 706 50 34 00

Hexatronic Group AB (publ) är en koncern som utvecklar, marknadsför och levererar produkter, komponenter och systemlösningar med huvudsaklig fokus på den fiberoptiska marknaden. Hexatronic erbjuder ett brett sortiment av innovativa system- och produktlösningar för infrastruktur inom främst passiv fiberoptik med globala varumärken som Ribbonet®, Micronet™, Drytech™, Lightmate®, FibreHub™, Matrix, Viper, Stingray, Raptor, InOne och Wistom®. Hexatronic har sitt säte i Göteborg, Sverige och har bolag i Sverige, Norge, Finland, Storbritannien, Tyskland, Kina, Nya Zeeland och USA. Koncernen är listad på Nasdaq Stockholm under tickern HTRO. För mer information, se www.hexatronicgroup.com.

Bilaga