Stockholm 17:30
+0,72% Idag
+5,28% Sedan årsskifte
-0,01% OMXSPI

2017-08-28 10:51:24

Delårsrapport Q2 2016 Prebona AB (publ)


Rapportperiod 1 april - 30 juni 2017
 • Rörelsens intäkter uppgick till 1 312 049 (102 191) SEK

 • Resultat efter finansiella poster uppgick till -1 278 406 (-1 698 551) SEK

 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -2 151 638 (-1 286 592) SEK

 • Resultat per aktie uppgick till -0,09 (-0,12) SEK

 • Antal aktier vid periodens utgång är 15 026 560 st. (14 147 181 st.)

Halvårsperiod 1 januari - 30 juni 2017
 • Rörelsens intäkter uppgick till 1 489 297 (120 985) SEK

 • Resultat efter finansiella poster uppgick till -2 864 043 (-3 251 708) SEK

 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -1 690 740 (-3 935 921) SEK

 • Resultat per aktie uppgick till -0,19 (-0,23) SEK

 • Antal aktier vid periodens utgång är 15 026 560 st. (14 147 181 st.)

Väsentliga händelser under rapportperioden
 • Bostadsrättsförening bestående av 24 hus väljer Prebona DuraClean för behandling av tak
 • Skola väljer Prebona DuraClean för att skydda skolbyggnadens fasad mot frostsprängningar
 • Villaförening i Göteborg väljer Prebona DuraClean för behandling av 12 tak
 • Prebona etablerar eget försäljningsbolag i USA samt genomför en första leverans av produkter till den amerikanska marknaden
 • Prebona inleder försäljning av ny metod och produkt för renovering av eternit i samarbete med BoaVista AB
 • Prebonas styrelse förstärks med Björn Hedlund som valdes som ny styrelseledamot på bolagets årsstämma
Väsentliga händelser efter rapportperioden
 • Prebona tecknar avsiktsförklaring om samarbete och försäljning av Prebonas produkter till Liwa Färg AB
 • Prebona tecknar avsiktsförklaring om försäljningssamarbete av Prebonas produkter till Blue & Green AB
 • Prebona lämnar in patentansökan avseende produkter som bland annat kan användas för att göra solpaneler smutsavvisande och därmed öka elproduktionen

Kort om Prebona AB (publ)

Prebona AB (publ) är ett materialteknikbolag som utvecklar, marknadsför och säljer funktionella, miljövänliga och kostnadseffektiva substanser, material och ytbeläggningar inom affärsområdena Nanocoatings, Agriculture och Nanomedicine. Prebonas vision är att bli en ledande leverantör av funktionella material och ytbeläggningar. Prebona AB (publ) (PREBON) är listat på AktieTorget. För mer information se www.prebona.com.

VD kommentar

Det första halvåret 2017 har varit positivt i flera bemärkelser. Försäljningen har ökat med 210 % jämfört med föregående kvartal. Ett antal strategiskt viktiga försäljningssamarbeten har ingåtts respektive initierats. Vidare har ett dotterbolag etablerats i Kalifornien för marknadsföring och försäljning på den amerikanska marknaden. Försäljning har inletts av produkterna Prebona DuraClean, Prebona OdorControl samt Prebona FotDesinfektion. Härutöver har ett flertal kunder påbörjat respektive slutfört tester av bolagets produkter.

Ett samarbete som vi hoppas mycket på är det som initierats med Liwa Färg AB. Liwa Färg AB har utvärderat Prebona DuraClean under en längre tid med mycket goda resultat. Produkten förstärker färg och lack samt gör dessa smutsavvisande. Det har resulterat i att Liwa Färg nu har beslutat sig för att lansera ett antal produkter baserade på Prebonas teknologi. Ett Letter of Intent har ingåtts med målet att ingå ett slutligt avtal under Q3.

BoaVista AB, ett företag inom facility management, använder Prebonas produkter regelbundet vid behandling av tak och fasader med goda resultat. Den produkt som används är Prebona DuraClean. Produkten gör ytor som tak och fasader på byggnader smutsavvisande och lättrengjorda, vilket medför förenklat underhåll och därmed kostnadsbesparingar. Vi ser en stor potential på denna marknad, såväl inom som utanför Sverige, med avseende på både kommersiella fastigheter och bostadsfastigheter.

Förutom produkten Prebona DuraClean går produkten Prebona OdorControl från klarhet till klarhet. Produkten löser problem med dålig lukt på ett unikt sätt. Den är utformad så att den adsorberar (fångar in) och bryter ned luktmolekyler till mindre luktlösa molekyler genom en katalytisk process. Vi bedömer att denna produkt har en stor potential inte minst inom offentliga miljöer, public transport samt hospitality management. Planen är att produkten ska marknadsföras av bl.a. Blue & Green AB, som är specialiserad på rengöringsprodukter inom dessa områden. Företaget har under våren och sommaren testat Prebona OdorControl med goda resultat och utbildar för närvarande sin säljkår på produkten. En avsiktsförklaring har ingåtts med målet att ingå ett slutligt avtal under Q3. Utöver detta testar ett flertal intressanta bolag Prebona OdorControl.  

En annan produkt som vi tror mycket på är Prebona Siccol, som har visat sig vara en intressant lösning bl.a. för att öka effekten av solpaneler genom att göra dem smutsavvisande. Produkten testas för närvarande.

Inom affärsområde Nanomedicine har arbetet med att testa bolagets substans för behandling av virala och bakteriella infektionssjukdomar, däribland infektioner orsakade av antibiotikaresistenta bakteriestammar, fortskridit framgångsrikt. Ett abstract avseende ett av de pågående samarbetena med Karolinska Institutet inom det antibakteriella området har accepterats som poster vid en ledande konferensen i USA under hösten. Ambitionen är att ha tillräckligt med data för att kunna inleda samarbete med ett läkemedelsbolag under 2018 med målet att ingå ett kommersiellt avtal under 2019.  

Ett annat område som är mycket intressant inom affärsområdet Nanomedicine är infektionskontroll och desinfektionsmedel. Våra produkter kan användas för att göra ytor hygieniska, vilket minskar problemen med infektionsspridning. Sjukvårdsrelaterade infektioner, inklusive infektioner orsakade av antibiotikaresistenta bakterier, ökar som bekant kraftigt både i Sverige och utomlands med motsvarande ökning i kostnader för sjukvården. Här arbetar vi tillsammans med ett spanskt bolag inom ramen för ett Eurostar-projekt för att utvärdera Prebona Protect för desinfektion av ventilationssystem. Vi har också påbörjat försäljning av ett desinfektionsmedel, Prebona Fotdesinfektion. Andra intressanta, närliggande områden är livsmedelsindustrin, som har stora problem med antibiotikaresistens, och veterinärmedicin.

Även om försäljningen under Q2 inte har uppnått de nivåer som vi hoppats på så är den underliggande försäljningstrenden positiv. Ett skäl till de lägre försäljningsnivåerna är att de tester som har pågått har tagit längre tid än förväntat och ett annat att vi har behövt utveckla olika applikationsmetoder för produkten Prebona DuraClean tillsammans med kunderna. Nu när dessa metoder har utvecklats och flera produkttester har påbörjats respektive slutförts har vi goda förhoppningar om att försäljningen kommer att öka stadigt under hösten och vintern. Bolagets pipeline av affärsmöjligheter ser i dagsläget mycket lovande ut. Målet att nå positivt kassaflöde i slutet av 2017 kvarstår därför.

Bolagets produktionsprocess har hittills fungerat över förväntan. Den förväntade försäljningsökningen kräver dock utökad produktionskapacitet. Förberedelser har därför påbörjats för en expansion av produktionen.

Sammantaget kan konstateras att Prebona har flera spännande produkter i portföljen som har mottagits väl av de kunder som har testat produkterna, att försäljningen ökar och ser ut att kunna öka stadigt under hösten samt att det kan finnas en mycket stor potential även inom området Nanomedicine. Jag ser därför med stor tillförsikt fram emot en spännande höst!

Orvar Otterstedt, VD Prebona AB (publ)

Kommentar till resultatet

Resultatet för perioden är något svagare än förväntat. Detta beror på att försäljningsintäkterna under Q2 inte har uppnått önskade nivåer. Skälen till det lägre utfallet av intäkter beror på att produkternas testperioder har tagit längre tid än estimerat och att vi tillsammans med befintliga kunder har utvecklat olika applikationsmetoder för produkten Prebona DuraClean. Detta sammantaget har fördröjt den kommersiella lanseringen. Den underliggande försäljningstrenden är positiv och bolagets pipeline av affärsmöjligheter har stärkts under perioden. Bolaget har inte aktiverat några utvecklingskostnader för immateriella tillgångar. Bolaget avser att under tredje kvartalet utvärdera möjligheten att aktivera delar av bolagets utvecklingskostnader. En sådan aktivering skulle förstärka bolagets balansräkning. Bolaget har efter periodens utgång tagit upp ett lån om 1,5 miljoner kronor. Tillgängliga likvida medel bedöms med nuvarande expansionstakt räcka för att finansiera bolagets verksamhet till dess att bolaget når positivt kassaflöde.

Aktien

Prebona AB (publ) noterades den 17 december 2015 på AktieTorget.

Antal aktier

Vid periodens utgång har Prebona AB (publ) 15 026 560 stycken utestående aktier.

Kommande rapporttillfällen

Prebona AB (publ) lämnar delårsrapport 3 den 20 november 2017.

Denna delårsrapport har inte varit föremål för översiktlig granskning av bolagets revisor.
Attached html: HTML
Attached pdf: PDF