Stockholm 16:56
-0,79% Idag
+3,61% Sedan årsskifte
-0,01% OMXSPI

2017-05-16 14:20:39

ÅRSSTÄMMA

Årsstämma har hållits den 16:e maj 2017 i bolagets lokaler på Stora Torget 4 i Vara.


Följande beslut togs:
  • Framlagd årsredovisning och koncernredovisning för 2016 godkändes.
  • Resultat- och balansräkning fastställdes enligt styrelsens förslag.
  • Styrelsens ledamöter samt verkställande direktör beviljades ansvarsfrihet.
  • Arvode till styrelse fastställdes till 200 000 kr att fördela fritt inom styrelsen.
  • Styrelsen består av 4 ledamöter och en suppleant. Omval skedde av styrelseledamöterna Peter Almström, Sören Gustafsson samt Daniel Hermansson. Stefan Fahlgren avgår som styrelseledamot och ny ledamot blir Jan-Erik Wallin (tidigare styrelsesuppleant). Till ny suppleant valdes Erica Olsson.
  • Till revisor valdes Anders Karlsson och till revisorssuppleant valdes Staffan Jansson, båda från Revisorscentrum i Skövde AB.
  • Revisor ersätts på godkänd räkning.

Samtliga beslut fattades enhälligt.

För ytterligare information kontakta VD Sören Gustafsson på telefon +46 (0)709 22 07 11.
Attached html: HTML
Attached pdf: PDF