Stockholm 17:30
-0,11% Idag
+2,98% Sedan årsskifte
-0,01% OMXSPI

2017-11-20 17:09:22

Delårsrapport Q3

Styrelsen och verkställande direktören för Crowdsoft Technology AB avger härmed rapport för perioden januari - september 2017. Belopp anges i tusentals kronor. Siffror inom parentes avser motsvarande period föregående år.


Januari - september 2017 i korthet, koncern

TREDJE KVARTALET (JULI - SEPTEMBER)
 • Nettoomsättningen ökade till 159 (21) TSEK
 • Rörelseresultat uppgick till -2 480 (-2 164) TSEK
 • Resultat efter finansiella poster uppgick till -2 480 (-2 385) TSEK
 • Resultat per aktie efter finansiella poster uppgick till -0,01 (-0,01) SEK
 • Nettoomsättningen ökade till 288 (36) TSEK
 • Rörelseresultat uppgick till -8 043 (-6 235) TSEK
 • Resultat efter finansiella poster uppgick till -8 284 (-6 944) TSEK
 • Resultat per aktie efter finansiella poster uppgick till -0,03 (-0,05) SEK
 • Likvida medel uppgick till 7 112 (1 744 vid årsskiftet) TSEK

 • Crowdsoft genomförde ett testprojekt tillsammans med NCC och deras koncept Viasafe® i samband med cykelloppet Stockholm Velothon.

 • Crowdsoft ingick avtal med en nordisk kollektivtrafikoperatör som kommer utvärdera kommunikationslösningen C-One under hösten.
 • Crowdsoft ingick samarbete med BellPal AB för att ta fram en ny larm- och kommunikationslösning för vårdtagare, vårdgivare och anhöriga baserat på Crowdsofts C-One plattform.
 • Ny produktrelease släppt. I C-One 3.0 får arbetsgivare möjlighet att geo-lokalisera sina anställda och direkt kommunicera med anställda i visst geografiskt område samt att den anställde ges ökad trygghet via "följ mig" och larmfunktion.
 • Styrelsen föreslår genomförande av en till 90% garanterad företrädesemission om ca 56,9 mSEK och ett förvärv av Flowscape AB, se separat pressmeddelande.

FÖRSTA NIO MÅNADERNA (JANUARI - SEPTEMBER)

Väsentliga händelser under tredje kvartalet

Väsentliga händelser efter rapportperiodens utgång

VD-kommentar

Perioden fram till den 30 september har varit hektisk och många nya möjligheter har framkommit. I korthet är de väsentligaste punkterna belysta nedan.

Karolinska Universitetssjukhuset har nu under drygt ett år nyttjat vår kommunikationslösning C-One operativt. De använder C-One för att hantera avvikelser samt incidenter och sedan informera ledning och personal om dessa incidenter samt erforderliga åtgärder. Vi har en löpande dialog med ansvariga för tjänsten hos Karolinska Universitetssjukhuset som är väldigt nöjda med kommunikationslösningen. Vår förhoppning är att antalet användare succesivt skall utökas för att innefatta större personalgrupper. Vidare för vi ett flertal dialoger med andra sjukhus där vår förhoppning är att komma till avslut framöver.

Vi genomförde ett testprojekt tillsammans med NCC inom deras koncept NCC Viasafe® i samband med cykelloppet Stockholm Velothon i september. Under cykelloppet fanns det ett antal så kallade "Saferiders" som cyklade med i loppet. Dessa "Saferiders" var utrustade med C-One via sina smarta telefoner och kunde enkelt kommunicera med tävlingsledningen när incidenter inträffade. Testet utföll väl och vi har en fortsatt dialog med NCC både för Viasafe® och för andra användningsområden inom byggsektorn.

Crowdsoft genomför en pilot och utvärdering med en nordisk kollektivtrafikoperatör under hösten/vintern. Dessa tester fortlöper och är hitintills framgångsrika vilket ger förutsättningar för en kommersiell fas när testerna är avslutade.

I juli annonserade vi ett samarbete med BellPal som syftar till att ta fram en trygghetstjänst för äldre. De har tagit fram ett koncept för äldre, som kombinerar larm och kommunikation mellan vårdtagare, vårdgivare och anhöriga. BellPal har skjutit på sin lansering vilket lett till att projektet för Crowdsofts del är vilande för närvarande. Nedlagd tid och licenser är fakturerade.

Vi har lanserat en uppgradering av kommunikationslösningen, version C-One 3.0 med Geo Safety. I denna version får arbetsgivare möjlighet att geo-lokalisera sina anställda och direkt kommunicera med anställda som befinner sig i ett utvalt geografiskt område t ex inom ett fabriksområde eller i en kontorsbyggnad. Den anställde ges även ökad trygghet via "följ mig" respektive larmfunktion. Denna funktionalitet har växt fram i dialoger med möjliga kunder som konsekvens av att många företag har uppmärksammat att det vid större incidenter i vår omvärld oftast är mycket svårt att lokalisera sina anställda likväl som att upprätta kommunikation med dem. Denna tillämpning har redan visat sig ge intresse hos möjliga kunder. Ett annat närbesläktat användningsområde är resesäkerhet som även det röner intresse.

Under hösten har vi dels deltagit i Rakeldagen respektive Publikom, två mässor om kommunikation och säkerhet, dels arrangerat ett frukostmöte tillsammans med Sveriges Kommunikatörer. Vi genomför fortlöpande en mängd säljmöten med såväl offentliga organisationer som privata företag. Vår uppfattning är att det finns ett ökat intresse av C-One vilket blivit än tydligare med den uppgraderade version 3.0 Geo Safety.

Inom InterportPolice och deras koncept Project Griffin International finns ett intresse för kommunikationslösningen Griffin C-One. InterportPolice har under hösten fortsatt sitt arbete mot ett antal flygplatser och deras polis- och säkerhetsledningar. Ett antal utvärderingar pågår och våra förhoppningar är att några flygplatser skall gå vidare mot tester av C-One.

Genom de framsteg som gjorts inom produktutvecklingsområdet samt med Crowdsofts kunder och prospekts under perioden ser vi ett tydligt ökat intresse på marknaden för vårt erbjudande.

Styrelsen förslår ett förvärv av Flowscape AB samt i samband med det en nyemission om ca 56,9 mSEK. Flowscape arbetar inom Work Place Experience (WPE) området med bland annat rumsbokning, hitta dina kollegor, hitta rum samt utrustning på ett modernt aktivitetsbaserat kontor. Crowdsoft kompletterar Flowscapes produkterbjudande inom WPE med bland annat Employee Safety, både inom och utanför kontorsmiljöerna. Flowscape har idag ett antal stora kunder där vi ser en tydlig potential för Crowdsofts erbjudande. Vidare ser vi en rationaliseringspotential inom både sälj- och utvecklingssidan.

Anders Jönsson

Verkställande Direktör
Attached html: HTML
Attached pdf: PDF