Stockholm 17:30
0,00% Idag
+20,57% Sedan årsskifte
-0,01% OMXSPI

2021-02-17 16:00:11

Liv ihop ingår inkråmsöverlåtelse

Liv ihop har idag ingått avtal om inkråmsöverlåtelse avseende verksamhet inom personlig assistans för ett mindre bolag. Överlåtelsen avser en årlig omsättning på cirka 20 MSEK, och genom förvärvet förstärker Liv ihop verksamheten i Sundsvall.


LIV IHOP INGÅR INKRÅMSÖVERLÅTELSE

Liv ihop har idag ingått avtal om inkråmsöverlåtelse avseende verksamhet inom personlig assistans för ett mindre bolag. Överlåtelsen avser en årlig omsättning på cirka 20 MSEK, och genom förvärvet förstärker Liv ihop verksamheten i Sundsvall.

Verksamheten har bedrivits sedan cirka 10 år med utgångspunkt i Harmånger, några mil söder om Sundsvall. Som ett led i ett generationsskifte har ett avtal om inkråmsöverlåtelse med Liv ihop ingåtts idag. Överlåtelsen omfattar åtta kunder med en årlig omsättning om cirka 20 MSEK. Köpeskillingen för överlåtelsen uppgår till maximalt 750 kSEK och betalas kontant.

"Förvärvet av inkråmet ligger i linje med vår strategi då vi direkt har möjlighet att erbjuda våra tjänster inom personlig assistans under varumärket Liv ihop. Genom förvärvet förstärker vi även närvaron i Sundsvall där vi redan har befintlig personal i form av kundansvariga och administration." säger VD Nils Stiernstedt

Denna information är sådan information som Liv ihop AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 17 februari 2021 kl.16.00.

Nils Stiernstedt, verkställande direktör Liv ihop AB (publ)

Tel: 070-550 73 23

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Liv-ihop-ingar-inkramsoverlatelseavtal.pdf

Livihop är ett ledande omsorgsbolag som erbjuder personlig assistans till personer med funktionsnedsättning samt olika typer av boendestöd. Bolaget grundades 2011 som assistansbolag och har sedan dess vuxit organiskt samt genom förvärv till att bli ett omsorgsbolag. Marknaden för personlig assistans har sin bakgrund i 1994 års LSS-reform, som gav personer med omfattande och varaktiga funktionsnedsättningar ökad möjlighet att klara sina grundläggande, vardagliga behov. Med det stödet ges de assistansberättigade en större möjlighet att på ett likvärdigt och jämställt sätt delta i samhället. Genom att erbjuda assistans som helt utgår från individens behov, bidrar Livihop till att öka livskvaliteten för sina uppdragsgivare. Livihop hjälper också sina uppdragsgivare att få maximal nytta av den assistansersättning de är berättigade till.

Mer information om verksamheten finns på: www.livihopgruppen.se

Mangold, med telefonnummer 08 5030 1550, är Bolagets Certified Adviser med emailadress ca@mangold.se.