Stockholm 12:09
+0,49% Idag
+13,62% Sedan årsskifte
-0,01% OMXSPI

2019-01-21 09:20:20

Analysguiden: Förvärvar och adderar värden

Analytikerkommentar: Sedan årsskiftet har SolTech Energy Sweden AB (SolTech eller bolaget) genomfört två förvärv som aktiemarknaden förfaller ha förbisett effekten av. Bolaget förväntar sig ett intäktsbidrag om cirka 120 miljoner kronor från de båda förvärven under 2019. EBITDA-bidraget förväntas landa på om 10,5 miljoner kronor 2019. Värden som adderas från de båda förvärven är inte diskonterade i aktiekursen och vi justerar upp vårt motiverade värde i basscenariot till 14,8 kronor per aktie (från tidigare 12,4 kronor).


Det första förvärvet, det av Nyedal Konsult AB (NKAB), kommunicerades den 9 januari 2019. SolTech förväntar sig ett intäktsbidrag från NKAB om 30 miljoner under 2019 och ett EBITDA-bidrag om cirka 1,6 miljon kronor. SolTech förvärvade 51% av aktierna för en köpeskilling om 5,1 miljoner kronor. Försäljningsmultipeln som förvärvet gjordes till var 0,5x NKABs intäkt under 2018 (cirka 22 miljoner kronor).

Det andra förvärvet av NP-Gruppen AB (NPG) offentliggjordes den 16 januari 2019. Från detta förvärv förväntar sig SolTech ett intäkts- och EBITDA-bidrag från NPG om 90 miljoner kronor respektive 9 miljoner kronor under helåret 2019. Köpeskillingen uppgick till 27 miljoner kronor för 60 procent av aktierna. Förvärv genomfördes också på en multipel om 0,5x NPGs intäkter under helåret 2018 (cirka 85 miljoner kronor) och en EBITDA-multipel om cirka 3,3x.

NKAB distribuerar och installerar solceller åt både kommuner och hushåll med stort fokus på integrerade solceller. NPG är sedan 50 år tillbaka specialister på tak och takrenoveringar. Förvärven är således även strategiskt attraktiva och bör kunna ge både försäljnings- och kostnadssynergier.

Totalt för de båda förvärven förväntar sig SolTech ett intäktsbidrag om 120 miljoner och ett EBITDA-bidrag om 10,5 miljoner kronor för helåret 2019. Efter justering för förvärven (och minoriteternas andel) i vår värderingsmodell ökar det motiverade värdet i basscenariot till 14,8 kronor per aktie från tidigare 12,4 kronor. Multipelvärderingen som baseras på 2019 års prognoser stiger också avsevärt relativt vår senaste analysuppdatering. Även DCF-värderingen påverkas positivt men inte i samma utsträckning då vi förväntar oss kraftigt stigande intäkter från den ursprungliga verksamhetsområdena (elproduktion och integrerade solceller). Läs "Gasar på för Integrerat" här (https://www.aktiespararna.se/analysguiden/nyheter/analys-soltech-gasar-pa-integrerat)). Som en del av förvärvsfinansieringen kommer nyemitterade aktier som används som (del)betalningsmedel att emitteras. Det är ett attraktivt betalningsmedel då den egna aktien har en fördelaktig prissättning relativt förvärvsobjekten. I bear-scenariot beräknas ett motiverat pris per aktie om 9,8 kronor (7,8) och i bull-scenariot till 21,0 kronor per aktie (18,1). Vår analys av SolTech kommer uppdateras i samband med företagets bokslutsrapport.

Detta är ett pressmeddelande från Analysguiden (https://www.aktiespararna.se/analysguiden/nyheter/analytikerkommentar-soltech-forvarvar-och-adderar-varden).
Attached html: HTML