Stockholm 11:22
0,00% Idag
-6,01% Sedan årsskifte
-0,01% OMXSPI

2019-06-04 08:35:18

Nyemission genom kvittning genomförd i Ecoclime Group AB (publ)

En kvittningsemission i Ecoclime Group AB har registrerats av Bolagsverket den 3 juni 2019. B Tedebo Holding AB (Tedebo), säljare av Flexibel Luftbehandling AB (Flexibel), har erhållit en tilläggsköpeskilling och tecknat 800 000 B-aktier som kvittning för sina fordringar.


Tedebo hade möjlighet att erhålla hälften av tilläggsköpeskillingen kontant, men valde att ta hela beloppet i aktier. Kvittningen avser fordringar för den tilläggsköpeskilling som under vissa förutsättningar skulle utfalla till och med 2018 och följer avtalet som upprättades i samband med Ecoclimes förvärv av Flexibel den 31 maj 2017.

Beslutet om kvittningsemissionen fattades av årsstämman i Ecoclime Group AB den 9 maj 2019.

Totalt tecknades 800 000 aktier till ett värde av 4 000 000 kr. 

Antal aktier och aktiekapital 

Genom kvittningsemissionen ökar aktiekapitalet med 80 000 SEK från SEK 2 778 283,40 SEK till 2 858 283,40.  Antalet aktier i Ecoclime ökar med 800 000 aktier, från
27 782 834 till 28 582 834 aktier. 

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Ecoclime Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 596/2014. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 4 juni 2019.


Lennart Olofsson, VD

Tel: 070 537 16 42
E-post: Lennart.olofsson@ecoclime.se


Ecoclime Group AB är en investeringsplattform för klimatsmarta teknologier, system- och affärslösningar. Bolagen i gruppen skapar och utvecklar innovationer samt driver projekt för ett mer hälsosamt inomhusklimat, lägre energikonsumtion och växthusgasutsläpp i fastigheter och industriprocesser. Bolaget är noterat på Spotlight Stockmarket (tidigare Aktietorget). ecoclime.se


Attached html: HTML
Attached pdf: PDF