Stockholm 17:30
0,00% Idag
-9,22% Sedan årsskifte
-0,01% OMXSPI

2019-08-21 09:30:00

Delårsrapport januari - juni 2019


ELECTRA GRUPPEN AB (publ) orgnr. 556065-4054
                     
DELÅRSRAPPORT JANUARI – JUNI 2019


Stärkta marginaler ger positiv resultatutveckling

 • Retailsegmentet uppvisar stärkta marginaler vilket påverkar resultatet positivt
 • Integrationen av Em Home belastar enligt plan koncernresultatet med ca 1,8 MSEK första halvåret
 • Samarbetet med Elon inlett, framskrider enligt plan

APRIL – JUNI 2019

 • Nettoomsättningen uppgick till 414,0 (442,1) MSEK.
 • Rörelseresultatet uppgick till 3,0 (2,2) MSEK.
 • Resultat efter skatt uppgick till 2,2 (1,5) MSEK.
 • Resultat per aktie uppgick till 0,41 (0,29) SEK.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -38,3 (-7,7) MSEK.
 • Eget kapital per aktie uppgick till 36,22 (36,05) SEK.

JANUARI – JUNI 2019

 • Nettoomsättningen uppgick till 802,1 (842,6) MSEK.
 • Rörelseresultatet uppgick till 4,8 (4,4) MSEK.
 • Resultat efter skatt uppgick till 3,8 (3,4) MSEK.
 • Resultat per aktie uppgick till 0,72 (0,66) SEK.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -6,6 (13,2) MSEK.
 • Eget kapital per aktie uppgick till 36,22 (36,05) SEK.

HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG

Den 15 juli informerades att Electra och Elon fördjupar samarbetet genom att Electra från och med augusti
ska varuförsörja de 50 butiker Elon har i Norge med hemelektronik. Den 19 augusti informerades att fyra
nya butiker väljer att ansluta sig till kedjan EM Home.

FINANSIELLQ2Q21/1-30/61/1-30/61/7-2018Helår
UTVECKLING (MSK)201920182019201830/6-20192018
       
Nettoomsättning414,0442,1802,1842,61 829,01 869,5
Rörelseresultat3,02,24,84,423,022,6
Resultat efter finansiella poster3,02,05,24,524,023,3
Resultat efter skatt2,21,53,83,418,317,9
Rörelsemarginal (%)0,70,50,60,51,31,2
Soliditet (%)31,035,731,035,731,035,9
Eget kapital per aktie (SEK)36,2236,0536,2236,0536,2238,61
Resultat per aktie, före utspädning (SEK)0,410,290,720,663,503,44
Resultat per aktie, efter utspädning (SEK)0,410,290,720,663,503,44
Aktier vid periodens utgång (tusental)5 2015 2015 2015 2015 2015 201
Aktier efter utspädning vid periodens utgång (tusental)5 2685 2735 2685 2735 2685 268


Verksamhet

Electra Gruppen utvecklar och driver koncept för butikskedjor med fristående entreprenörer och ska vara en flexibel
logistikpartner som erbjuder avancerade IT- och logistiklösningar.
Electra Gruppen grundades 1949 av familjen
Lissinger som ett handelsföretag inom radiobranschen. Företaget har sitt huvudkontor och huvuddelen av sin
verksamhet i Kalmar. Bolagets aktie (ELEC) är börsnoterat på Stockholmsbörsen Nasdaq OMX, Small Cap.

Bilaga