Stockholm 17:30
+0,08% Idag
+20,12% Sedan årsskifte
-0,01% OMXSPI

2019-01-16 08:30:20

Matra Petroleum AB: Uppdatering om reserver och verksamhet 2018Värdet på Matra Petroleums olje- och gasreserver, netto, beräknas ha ökat med 75% till 265 miljoner USD (151 miljoner USD*) per den 31 december 2018 (diskonterat nuvärde "PV10"). De bevisade olje- och gasreserverna uppskattas till 22 758 tusen fat oljeekvivalent ("MBOE") (20 964 MBOE*). Ökningen av reserverna och deras värde är hänförlig till framgångsrika borrningar, ett förvärv och högre olje- och gaspriser.

Matra producerade under 2018 preliminärt cirka 272,000 (2017: 245 004) fat oljeekvivalent brutto, en ökning om 11%.

Kategori Nettoreserver PV (10%)

Olja, MBO Gas, MMCF MBOE Tusen USD
Bevisade, utbyggda och producerande 1 834 8 951 3 326 49 972
Bevisade, utbyggda och ej producerande 2 675 18 030 5 680 67 309
Bevisade, ej utbyggda 8 889 29 176 13 752 147 444
Totalt, bevisade reserver 13 398 56 157 22 758 264 725

Under 2018 borrade Matra 17 produktionsbrunnar, varav 16 färdigställdes för produktion. En brunn färdigställdes i början av 2019. De bevisade, utbyggda och producerande reserverna ökade med 40% från 2 378 MBOE till 3 326 MBOE, främst till följd av det lyckosamma borrprogrammet. Matra förvärvade 40 olje- och gasrättigheter i Texas Panhandle-regionen under andra kvartalet 2018, vilka tillförde bevisade reserver om 3 934 MBOE med PV10 om 40,3 miljoner USD per den 31 december 2018.

Olje- och gasproduktionen, brutto, uppgick under 2018 till 272 MBOE och ej producerande licenser som i förra reservrapporten uppskattades ha omkring 1 900 MBOE, huvudsakligen inom kategorin "Bevisade, ej utbyggda" reserver, har bedömts som oekonomiska och utgått.

"Framgångsrik utveckling av fälten medförde att Matras producerande reservbas expanderade ytterligare under 2018. Matra fortsätter att skapa värde genom att borra och konvertera sina betydande outvecklade olje- och gasreserver till producerande tillgångar", säger Maxim Barskiy, Verkställande direktör, Matra Petroleum AB.

Olje- och gasreserverna har uppskattats av de oberoende petroleumkonsulterna DeGolyer and MacNaughton i enlighet med riktlinjerna från United States Securities and Exchange Commission (SEC). Framtida olje- och gaspriser har beräknats i enlighet med SEC och FASBs riktlinjer baserat på de senaste 12 månadernas genomsnittliga oljepris och gaspris på NYMEX.

*Föregående extern uppskattning per 30 november 2017

För ytterligare information, vänligen kontakta
Maxim Barskiy, Verkställande direktör Matra Petroleum AB
Tel: +46 (0)8 611 4995

Denna information är sådan information som Matra Petroleum AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 16 januari 2019 kl. 08:30 CET.

Om Matra Petroleum
Matra Petroleum AB är ett oberoende olje- och gasbolag med inriktning på prospektering och produktion i USA. Bolaget äger 170 olje-och gasrättigheter som täcker en yta om 18 470 hektar (45 640 acres) i Panhandle-regionen i Texas. Matras reserver uppgår till 22,8 miljoner fat oljeekvivalent. Matra Petroleums aktier handlas på NASDAQ First North i Sverige under tickerkod MATRA.Mangold Fondkommission AB är Bolagets Certified Adviser (www.mangold.se, Tel: +46 (0)8 50 30 1550, Email: CA@mangold.se).För mer information, sewww.matrapetroleum.com.

MATRA_2019_01_16_swe

--
This announcement is distributed by West Corporation on behalf of West Corporation clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Matra Petroleum AB via Globenewswire