Stockholm 17:30
0,00% Idag
-2,57% Sedan årsskifte
-0,01% OMXSPI

2018-11-02 06:30:00

Omsättning och EBITDA steg med 20 respektive 32 procent i tredje kvartalet

Tredje kvartalet juli - september
 • Koncernens nettoomsättning uppgick till 165,7 (138,1) MSEK, en ökning med 20 procent. Exklusive förvärv ökade nettoomsättning med 12 procent.
 • Koncernens EBITDA uppgick till 19,8 (14,9) MSEK, en ökning med 32 procent.
 • EBITDA-marginalen uppgick till 12 (11) procent.
 • Resultatet efter skatt från kvarvarande verksamheter uppgick till 9,4 (3,7) MSEK.
 • Vinst per aktie uppgick till 0,1 (0,3) SEK.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 36,2 (6,4) MSEK.
Nio månader januari - september
 • Koncernens nettoomsättning uppgick till 521,3 (422,6) MSEK, en ökning med 23 procent. Exklusive förvärv ökade nettoomsättning med 12 procent.
 • Koncernens EBITDA uppgick till 60,6 (42,6) MSEK, en ökning med 43 procent.      
 • EBITDA-marginalen uppgick till 12 (10) procent.
 • Resultatet efter skatt från kvarvarande verksamheter uppgick till 25,2 (18,3) MSEK.
 • Vinst per aktie uppgick till 0,7 (0,9) SEK.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 66,5 (50,2) MSEK.
 • Från och med detta räkenskapsår redovisas segmentet Läkemedelshandel som verksamhet under avveckling. 

VD-kommentar

Under tredje kvartalet fortsatte den starka utvecklingen för koncernen, primärt drivet av en fortsatt stark utveckling inom Medicinteknik samt ett bra kvartal för affärsområdet Specialistläkemedel. Omsättningsökningen uppgick till tjugo procent och EBITDA-resultatet steg med trettiotvå procent under det tredje kvartalet jämfört med motsvarande period föregående år. Den positiva utvecklingen hade dessutom varit väsentligt större utan den relativt stora bokföringstekniska effekten om 1,9 MSEK på EBITDA under kvartalet relaterat till värdering till verkligt värde av varulagret i förvärvsanalysen. Denna effekt har ingen kassaflödespåverkan. Totalt under året påverkas resultatet på EBITDA-nivå av ovanstående beskriven effekt med 2,8 MSEK. Kvartalet visar återigen att koncernen som helhet är på rätt väg även om det återstår mycket potential att realisera i flera delar av verksamheten. 

Den starka resultat- och försäljningsutvecklingen i affärsområdet Medicinteknik fortsatte under tredje kvartalet. I sammanhanget är det även värt att notera att tredje kvartalet innehåller två av de svagaste månaderna för segmentet (juli och augusti). Utvecklingen drevs framförallt av Cardiolex, med det nyligen förvärvade dotterbolaget Strässle, som levererade mycket starka marginaler. Även Abilia fortsätter att utvecklas väl. Inpac har under kvartalet stabiliserat verksamheten under ny VD. Vi är fortsatt tidigt i den turn-around som genomförts men vi ser signifikanta framsteg på både intäkts och kostnadssidan samt även inom kundvårdsområdet och har därmed stora förhoppningar för 2019 för denna verksamhet. Det är vår fasta övertygelse att verksamheten utgör en stark plattform för framtida tillväxt med ökad lönsamhet.

Affärsområdet Specialistläkemedel fortsatte att utvecklas starkt i tredje kvartalet med försäljningstillväxt och stärkt lönsamhet. Utvecklingen drivs i huvudsak av den starka försäljningstillväxten i den nordiska läkemedelsportföljen men även CDMO-delen levererade resultat i paritet med den förväntansbild som fanns på kvartalet efter ett svagt första halvår. Vi fortsätter vår långsiktiga satsning på att bygga upp den nordiska portföljen, både med egenutvecklade och partnerprodukter. Det finns fortsatt stor potential att realisera i den satsningen och med ny VD på plats, nyligen genomförda lanseringar samt nya godkännanden i pipelinen finns goda förutsättningar för att se effekterna de kommande kvartalen.

Sammantaget är resultatet för koncernen under tredje kvartalet glädjande. Det återstår fortsatt mycket potential att hämta hem i de satsningar som gjorts under detta och föregående räkenskapsår, speciellt inom affärsområdet Specialistläkemedel. Vi har all anledning att se positivt på avslutningen av verksamhetsåret.

Karl Tobieson, VD

Stockholm 2018-11-02


För mer information, kontakta:

Karl Tobieson, verkställande direktör, Telefon 46 8 34 71 10,  mobil 46 709 35 85 74,  e-post karl.tobieson@medcap.se


Om MedCap:

MedCap bygger framgångsrika företag inom Life Science för att förbättra människors liv. MedCap förenar de större bolagets styrka med de mindre bolagens entreprenöriella kraft, smidighet och affärsmannaskap.

MedCap handlas under symbolen MCAP på NASDAQ Stockholm. Mer information finns att läsa på hemsidan www.medcap.se.


Attached html: HTML
Attached pdf: PDF