Stockholm 17:00
-0,79% Idag
+3,61% Sedan årsskifte
-0,01% OMXSPI

2017-11-20 08:00:00

Ägarförändringar i LifeAir

Styrelseledamöter i LifeAir köper aktier från de två största aktieägarna, motsvarande 16,5 procent av det totala antalet röster och aktier i bolaget.


LifeAir meddelar härmed att de två största aktieägarna i LifeAir, Göran Wikström och Alted AB, per den 19 november 2017 tillsammans har sålt 2 038 916 aktier, motsvarande 16,5 procent av det totala antalet röster och aktier i bolaget. Aktierna har sålts till bolagets styrelseledamöter Paul Fischbein, Per Hedebäck, Peter Holmberg och Magnus Khysing samt till aktieägaren Bengt Holmqvist.

Köparna betalar aktierna genom att ställa ut räntefria reverser. Göran Wikström säljer 1 507 936 aktier till en kurs om 6 SEK per aktie. Alted AB säljer 530 980 aktier till en kurs om 4,50 SEK per aktie med möjlighet till en högre kurs, upp till 6 SEK, beroende på tidpunkten för återbetalning. Lånet förfaller till betalning om någon av köparna väljer att avgå som ledamot från bolagets styrelse före årsstämman 2019. Köparna har förbundit sig att ej sälja aktierna inom en period om 18 månader från förvärvet.

Efter avyttringen kontrollerar Göran Wikström 28,5 procent, Alted AB 10,0 procent, Paul Fischbein 4,5 procent, Per Hedebäck 4,5 procent, Peter Holmberg 1,5 procent, Magnus Khysing 4,5 procent och Bengt Holmqvist 2,2 procent av det totala antalet röster och aktier i bolaget.

"Att styrelsen får möjlighet att gå in som ägare i bolaget är väldigt positivt och en utökad spridning av ägandet kommer att gagna bolagets utveckling", säger Paul Fischbein, styrelsens ordförande.


För ytterligare information kontakta:

Paul Fischbein
Styrelseordförande, LifeAir AB (publ)

Martin Eliasson
Ekonomichef, LifeAir AB (publ)
0766-36 94 90
martin.eliasson@lifeair.com

---


Offentliggörande:

Denna information är sådan information som bolaget är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 20 november 2017 kl. 08:00 CET.

Om LifeAir

LifeAir AB (publ) förbättrar människors hälsa och välbefinnande genom att utveckla och sälja effektiva luftrenare för alla typer av miljöer. Produkterna är baserade på två unika och patenterade teknologier. Bolagets aktie är listad på Nordic MTF (Nordic Growth Market AB) under kortnamnet LAIR MTF. Läs mer på www.lifeair.com.


Attached html: HTML
Attached pdf: PDF