Stockholm 17:30
-0,01% Idag
+1,65% Sedan årsskifte
-0,01% OMXSPI

2017-07-03 09:15:06

Wifog fattar beslut om riktad emission

Styrelsen i Wifog Holding AB (publ) ("Wifog" eller "Bolaget") har beslutat, med stöd av bemyndigande från årsstämman den 23 maj 2017, att göra en riktad emission med lägst 10 000 000 och högst 14 000 000 aktier till kursen 2,50 kronor per aktie, vilket kommer att tillföra Bolaget lägst 25 000 000 och högst 35 000 000 kronor i kapital efter kapitalanskaffningskostnader och öka Bolagets aktiekapital med lägst 19 058 822,7 och högst 26 682 351,8 kronor.


WIFOG FATTAR BESLUT OM RIKTAD EMISSION

Styrelsen i Wifog Holding AB (publ) ("Wifog" eller "Bolaget") har beslutat, med stöd av bemyndigande från årsstämman den 23 maj 2017, att göra en riktad emission med lägst 10 000 000 och högst 14 000 000 aktier till kursen 2,50 kronor per aktie, vilket kommer att tillföra Bolaget lägst 25 000 000 och högst 35 000 000 kronor i kapital efter kapitalanskaffningskostnader och öka Bolagets aktiekapital med lägst 19 058 822,7 och högst 26 682 351,8 kronor.

Styrelsen har vidtalat konvertibelinnehavare med en fordran överstigande 100 000 kr samt en utvald grupp av professionella investerare med för verksamheten långsiktiga och kompetenta investerare och har därför valt att avvika från övriga aktieägares företrädesrätt. Emissionen genomförs för att återbetala förfallen lånelikvid samt ränta för konvertibellånet och dessutom finansiera framtida rörelsekapitalbehov under 2017. Bolaget har erhållit teckningsförbindelser för 19,2 miljoner kronor. Teckningskursen baseras på Bolagets genomsnittliga volymviktade aktiekurs under juni månad vilken uppgår till 2,68 kr innebärande en rabatt om 6,7 % jämfört med den beslutade teckningskursen 2,50 kr per aktie. Teckningsperioden sträcker sig fram till den 6 juli 2017.

Stockholm 2017-07-03

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Peter Håkansson, VD Wifog Holding AB (publ)
E-post: ir@wifog.com
Hemsida: http://investor.wifog.com.

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Wifog Pressrelease 2017-07-03.pdf

Denna information är sådan information Wifog Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 3 juli 2017 kl 09;05.

Kort information om Wifog Holding AB (publ)
Wifogs affärsidé är att skapa konsumentnytta och konsumentvärde i vardagliga aktiviteter online. Bolaget rymmer Wifog Mobile som är en mobiltjänst som köper kapacitet i 3s nät, en lojalitets- och aktivitetsplattform samt en B2B enhet som erbjuder en portfölja av digitala lojalitets- och konsumenttjänster åt företag, organisationer och verksamheter, i och utanför Sverige. Tjänsteportföljen inbegriper lösningar för online shopping, marknadsundersökningar, reklam och belönar dig med poäng som du kan använda för att betala dina räkningar. Du hittar även unika erbjudanden, rabatter och bonusar, skräddarsydda för din personlighet och dina behov när du shoppar online.

Bolaget är noterat på Nasdaq First North och Mangold Fondkommission är Certified Adviser, tel. +46 8 5030 1550, www.mangold.se.
Attached pdf: PDF
Attached html: HTML