Stockholm 17:30
-0,09% Idag
+12,92% Sedan årsskifte
-0,01% OMXSPI

2019-02-22 08:30:06

Matra Petroleum AB: Bokslutskommuniké 2018Fjärde kvartalet 2018 (fjärde kvartalet 2017)

 • Intäkter uppgick till TUSD 2 843 (TUSD 2 295), upp 24%
 • EBITDA uppgick till TUSD 5 653 (TUSD 433)
 • Rörelseresultat uppgick till TUSD 5 112 (TUSD -392)
 • Periodens resultat uppgick till TUSD 3 116 (TUSD -2 110)
 • Resultat per aktie, före och efter utspädning, uppgick till USD 0,07 per aktie (USD -0,05 per aktie)
 • Resultatet påverkades positivt med TUSD 5 186 av omvärdering av CoreTerra-förvärvet
 • De bevisade olje- och gasreserverna ökade till 22 758 (20 964) tusen fat oljeekvivalent (mboe) med ett diskonterat nuvärde om 265 miljoner USD (151 miljoner USD)

januari -december 2018 (januari -december 2017)

 • Intäkter uppgick till TUSD 11 046 (TUSD 9 234), upp 20%
 • EBITDA uppgick till TUSD 6 022 (TUSD 1 400)
 • Rörelseresultat uppgick till TUSD 4 422 (TUSD -560)
 • Periodens resultat uppgick till TUSD -3 490 (TUSD -7 126)
 • Resultat per aktie, före och efter utspädning, uppgick till USD -0,08 per aktie (USD -0,18 per aktie)
 • CoreTerra-förvärvet av fyra miljoner fat oljeekvivalent i bevisade reserver för MUSD 6,2 i aktier och lån slutfört
 • Resultatet påverkades positivt med TUSD 5 186 av omvärdering av CoreTerra-förvärvet
 • De bevisade olje- och gasreserverna ökade till 22 758 (20 964) tusen fat oljeekvivalent (mboe) med ett diskonterat nuvärde om 265 miljoner USD (151 miljoner USD)
Fjärde
kvartalet
2018
Fjärde
kvartalet
2017
Helåret
2018
Helåret
2017
Operativa resultat
Oljeproduktion, brutto, fat 40 706 30 363 140 294 127 080
Produktion av gas och flytande gas, brutto, tusen kubikfot (mcf) 200 554 173 536 743 709 707 543
Genomsnittlig dagsproduktion, brutto, boepd 806 644 724 671
Oljeproduktion, netto, fat 33 406 24 325 115 184 103 714
Produktion av gas och flytande gas, netto, tusen kubikfot (mcf) 150 545 125 896 561 668 523 251
Genomsnittlig dagsproduktion, netto, boepd 636 492 572 523
Genomsnittligt försäljningspris olja, USD/fat 56,69 51,86 61,91 47,53
Genomsnittligt försäljningspris gas USD/mcf 6,54 8,14 6,72 6,78
Finansiella resultat
Intäkter, TUSD 2 843 2 295 11 046 9 234
EBITDA, TUSD 5 653 433 6 022 1 400
Rörelseresultat, TUSD 5 112 -392 4 422 -560
Periodens resultat, TUSD 3 116 -2 110 -3 490 -7 126
Resultat per aktie (före och efter utspädning), USD 0,07 -0,05 -0,08 -0,18

Bäste aktieägare,

I sammanfattning fortsatte Matra Petroleum att göra framsteg och utveckla verksamheten under 2018:

- 17 nya produktionsbrunnar borrades framgångsrikt
- CoreTerra-förvärvet slutfördes, omvärderades och integrerades i verksamheten
- Olje- och gasreserverna ökade med 9%, netto
- Reserverna värderades till 265 MUSD, en ökning med 75%
- Olje- och gasproduktionen ökade med 10%

Under 2018 investerade Matra 13 MUSD och tillfördes reserver om 2,1 miljoner fat oljeekvivalent, netto, vilket motsvarar en "reserve replacement cost" om USD 6,19 per boe. 2018 års produktion ersattes 7,7 gånger. Produktionsbasen breddades genom att de producerande reserverna ökade med 40%. Framgångsrika borrningar på Lyall-licensen öppnade upp ett nytt område för framtida borrning som ökar utvecklingspotentialen i fälten. Ökade reserver och högre olje- och gaspriser höjde nuvärdet på Matras reserver med 75%.

Matras mål för 2018 var att borra 24 brunnar och att dubbla dagsproduktionen till årsskiftet. Vi har nu kapacitet att producera i nivå med målet, men de genomsnittliga produktionsvolymerna är känsliga för processkapacitet hos mottagare av gas och väderförhållanden som påverkar övrig infrastruktur under vintermånaderna. Vi har senarelagt borrning av de sista 7 brunnarna i programmet tills i år på grund av väderförhållanden och den snabba oljeprisnedgången under fjärde kvartalet.

Olje- och gasmarknaderna var gynnsamma under de tre första kvartalen 2018 då vi kunde realisera sekventiellt högre priser. Under fjärde kvartalet ökade dock volatiliteten och priserna sjönk märkbart. Under fjärde kvartalet noterade vi såväl årets högsta som årets lägsta oljepriser. För helåret 2018 ökade de genomsnittliga realiserade oljepriserna väsentligt medan gaspriserna var oförändrade. Oljemarknaden har delvis återhämtat sig i början av 2019.

Matras intäkter växte för tredje året i rad 2018 till följd av högre produktion och priser. Intäkterna ökade 20% jämfört med 2017 och med 24% jämfört med Q4 2017. Under fjärde kvartalet ökade produktionen jämfört med samma kvartal i fjol och låg på samma nivå som under föregående kvartal. Låga temperaturer i norra Texas som påverkade pipelines och kompressorer, samt den snabba oljeprisnedgången, slog mot verksamheten och volymerna vilket medförde lägre intäkter än föregående kvartal.

Resultaten för helåret och fjärde kvartalet 2018 förbättrades väsentligt jämfört med tidigare perioder. Under andra kvartalet slutfördes CoreTerra-förvärvet. Förvärvspriset var betydligt lägre än det beräknade nuvärdet på de förvärvade olje- och gastillgångarna enligt reservvärderingen. Därför översteg det verkliga värdet förvärvspriset med 5,2 MUSD som redovisats som negativ goodwill, vilket medfört en positiv resultateffekt under Q4. EBITDA-resultatet för Q4 påverkades i övrigt av lägre intäkter och positiva hedging-effekter. EBITDA-resultatet för helåret påverkades negativt av hedging-förluster.

Matra Petroleum går in i 2019 med en breddad produktions- och reservbas, högre produktion och tillgångsvärden, större utvecklingspotential och en oljemarknadsåterhämtning som stöd för våra ansträngningar. Från denna bas är vår avsikt att lansera ett utökat borrprogram under våren 2019, för att möjliggöra fortsatt produktionstillväxt under andra halvåret. Vi fortsätter också att utvärdera alternativ för att förbättra bolagets låneportfölj och sänka finansieringskostnaderna. Matras övergripande mål är fortsatt att öka värdet på olje- och gastillgångarna och att ytterligare förbättra de operativa och finansiella resultaten.

22 februari 2019

Maxim Barskiy
Verkställande direktör

Denna rapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisorer.

För ytterligare information, vänligen kontakta
Maxim Barskiy, VD Matra Petroleum AB
Tel: +46 (0)8 611 4995

Investor Relations
E-post: ir@matrapetroleum.com
Webb: www.matrapetroleum.com

Certified Adviser
Mangold Fondkommission AB är Bolagets Certified Adviser.
Telefon: +46 (0) 85 03 01 550
E-post: info@mangold.se

Matra Petroleum AB (publ) | Eriksbergsgatan 10 | Box 7292 | 103 90 Stockholm
Telefon: +46 (0)8-611 4995 | webb: www.matrapetroleum.com | Email: ir@matrapetroleum.com

Denna information är sådan information som Matra Petroleum AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning 596/2014. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 22 februari 2019 kl. 08:30 CET.

Matra Petroleum AB är ett oberoende olje- och gasbolag med inriktning på prospektering och produktion i USA. Bolaget äger genom det helägda dotterbolaget Matra Petroleum Inc. 170 olje-och gasrättigheter som täcker en yta om 18 470 hektar (45 640 acres) i Panhandle-regionen i Texas. Matras reserver uppgår till omkring 22,8 miljoner fat oljeekvivalent. Matra Petroleums aktier handlas på NASDAQ First North i Sverige under tickerkod MATRA.Mangold Fondkommission AB är Bolagets Certified Adviser (www.mangold.se,Tel: +46 (0)8 50 30 1550, Email: CA@mangold.se).

MATRA_181231_Q418_SVE

--
This announcement is distributed by West Corporation on behalf of West Corporation clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Matra Petroleum AB via Globenewswire