Stockholm 10:42
-0,73% Idag
-3,63% Sedan årsskifte
-0,01% OMXSPI

2018-04-27 08:00:00

SBB, delårsrapport januari - mars 2018: Starkt driftnetto trots lång och kall vinter, fortsatt fokus på att stärka den finansiella ställningen


SAMHÄLLSBYGGNADSBOLAGET I NORDEN AB (PUBL): PERIODEN I KORTHET
 • Hyresintäkterna ökade till 390 mkr (236).
 • Driftsöverskottet ökade till 233 mkr (131).
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital var 39 mkr (32).
 • Resultat före skatt blev 151 mkr (846), varav:

 • Förvaltningsresultatet ingår med 73 mkr (35). Justerat för engångseffekter är förvaltningsresultatet 103 mkr.

 • Orealiserade värdeförändringar på fastigheter exklusive byggrätter ingår med 73 mkr (644).
 • Orealiserade värdeförändringar som resultat av byggrätter ingår med 1 mkr (171).
 • Realiserade värdeförändringar avseende fastigheter ingår med -0,4 mkr (-4).
 • Orealiserade värdeförändringar på derivat ingår med 4 mkr (0).

 • Periodens resultat var 113 mkr (648) efter avdrag för uppskjuten skatt om -29 mkr (-190) och aktuell skatt om -9 mkr (-8), motsvarande ett resultat per aktie om 0,19 kr (1,59) före utspädning.

 • Fastighetsportföljens värde ökade till 24 mdkr (17).
 • Långsiktigt substansvärde (EPRA NAV) ökade till 7 360 mkr (7 120), motsvarande 9,97 kr (9,65) per aktie.
 • Renovering av 91 lägenheter påbörjades under kvartalet.
 • Överskottsgraden ökade till 60 % (55%).

"-Vi bygger Nordens ledande bolag för samhällsfastigheter och bostäder med trygga kassaflöden. Under det första kvartalet har vi fortsatt att fokusera på att stärka vår finansiella ställning genom att återköpa ytterligare obligationer samt återbetala alla ägarlån och mezzaninelån. Vi fortsätter med värdeskapande genom att vi har förhandlat nya hyror efter renovering för totalt 1 279 lägenheter. Under första kvartalet påbörjades renovering av 91 lägenheter (50 av dessa var färdiga under kvartalet). Totalt är nu förberett renovering av ytterligare 360 lägenheter i år. Vi påbörjade dessutom investeringar i ombyggnad och tillbyggnad av ett antal samhällsfastigheter."

Ilija Batljan, Verkställande direktör och grundare

Bilaga: Delårsrapport januari - mars 2018

 


För ytterligare information, vänligen kontakta:

Ilija Batljan, VD och grundare av Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB, 070 518 39 67, ilija@sbbnorden.se

Denna information är sådan information som Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 27 april 2018 kl. 08.00 CET.


Om Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ)

SBB äger samhällsfastigheter i Norden samt hyreslägenheter på tillväxtorter i Sverige och har som grundidé att äga och förvalta långsiktigt. Genom bolagets stora samhällsengagemang kommer kommuner och andra intressenter att finna en långsiktig samarbetspartner i bolaget. SBB tilldelades pris som Årets fastighetsbolag vid Fastighetsgalan 2018. Bolagets B-aktie (symbol SBB B) och preferensaktie (symbol SBB PREF) handlas på Nasdaq First North Premier. Certified Adviser är Remium Nordic Holding AB (www.remium.com). Mer information om bolaget finns på www.sbbnorden.se.


Attached html: HTML
Attached pdf: PDF