Stockholm 17:30
0,00% Idag
-1,41% Sedan årsskifte
-0,01% OMXSPI

2020-04-16 07:30:00

Atrium Ljungberg AB: Delårsrapport januari - mars 2020

- Vi presenterar ett stabilt resultat för första kvartalet men Coronapandemins framtida effekter är svårbedömda, säger Annica Ånäs, vd Atrium Ljungberg.


  • Nettoomsättningen ökade till 733 mkr (665) varav hyresintäkter ökade till 648 mkr (633). Hyresintäkterna i jämförbart bestånd ökade med 1,6 procent.
 
  • Uthyrningsgraden uppgick till 92 procent (93), inklusive projektfastigheter.
 
  • Nettouthyrningen uppgick till 9 mkr (-33) varav 20 mkr (-15) avsåg projektfastigheter.
 
  • Driftöverskottet från fastighetsförvaltningen ökade till 435 mkr (427). Överskottsgraden uppgick till 67 procent (67).
 
  • Resultat före värdeförändringar ökade till 311 mkr (306).
 
  • Orealiserade värdeförändringar förvaltningsfastigheter uppgick till -1 486 mkr (148). Orealiserade värdeförändringar derivat uppgick till -236 mkr (-160).
 
  • Periodens resultat uppgick till -1 134 mkr (220), vilket motsvarar -8,74 kr/aktie (1,69).
 
  • Investeringar i egna fastigheter ökade till 570 mkr (398).
 
  • Ingen prognos lämnas för 2020. Den tidigare prognosen som lämnades i bokslutskommunikén 2019 för resultat före värdeförändringar uppgick till 1200 mkr. Efter den prognosen har Farsta Centrum sålts. Till det kommer att Coronapandemins effekter är svårbedömda både avseende hyresgästers behov av eventuella hyreslättnader och påverkan på Atrium Ljungberg av eventuella konkurser och framförallt avseende under hur lång tid Coronapandemin kommer pågå.

 

Nacka, 2020-04-16
Atrium Ljungberg AB (publ)


För mer information kontakta:

Annica Ånäs, vd, Atrium Ljungberg, 0703-41 53 37
annica.anas@al.se

Martin Lindqvist, cfo, Atrium Ljungberg, 0709-27 60 09
martin.lindqvist@al.se

 

Denna information är sådan information som Atrium Ljungberg AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 16 april 2020 kl. 07.30 CET.


Atrium Ljungberg är ett av Sveriges största börsnoterade fastighetsbolag. Vi äger, utvecklar och förvaltar fastigheter på tillväxtmarknader i Stockholm, Göteborg, Malmö och Uppsala. Vårt fokus är att utveckla attraktiva stadsmiljöer för kontor och handel kompletterat med bostäder, kultur, service och utbildning. Den totala uthyrbara ytan omfattar cirka 1,2 miljon kvadratmeter fördelat på ett sjuttiotal fastigheter, värderade till 48 miljarder kronor. Våra handelsplatser har 60 miljoner besökare per år och i våra områden arbetar och studerar drygt 30 000 personer och lever och bor ett tusental personer. Vår projektportfölj möjliggör investeringar i framtiden motsvarande cirka 32 miljarder kronor. Atrium Ljungberg är noterat som ATRLJ-B.STpå Nasdaq Stockholm Large Cap-listan. Läs mer på www.al.se


Attached html: HTML
Attached pdf: PDF
Attached pdf: PDF