Stockholm 15:14
-3,70% Idag
-2,82% Sedan årsskifte
-0,01% OMXSPI

2019-03-13 15:45:00

Arc Aroma Pure AB: 190313 Protokoll fört vid extra bolagsstämma i Arc Aroma Pure AB (publ), 556586-1985, den 8 mars 2019, i bolagets lokaler på Skiffervägen 12, i Lund, Klockan 15.00 – 15.15


Pressmeddelande 2019-03-13

1. Stämmans öppnande

Styrelsens ordförande Peter Ahlgren hälsade aktieägarna och övriga närvarande välkomna och förklarade stämman öppnad.

Antecknades att från styrelsen närvarande utöver ordföranden även Eva Andersson, Torbjörn Clementz och Mats Jacobson. Därutöver närvarade från koncernledningen verkställande direktören Johan Möllerström och CFO Lars Josefsson. 

2. Val av ordförande vid stämman

Peter Ahlgren presenterade styrelsens förslag att välja Peter Ahlgren till ordförande vid stämman.

Utsågs Peter Ahlgren till ordförande vid stämman. Antecknades att Lars Josefsson ombetts att vara sekreterare vid stämman och att för dagens protokoll.

Antecknades att ordföranden upplyste om att personuppgifter kan komma att behandlas i protokollet från stämman och att protokollet i enlighet med bestämmelse i aktiebolagslagen kommer att offentliggöras på bolagets webbplats. Ordföranden upplyste därvid också om var stämmodeltagarna kan ta del av information om hur bolaget behandlar personuppgifter i samband med dagens stämma.

Godkändes att gäster och funktionärer vid stämman som inte var aktieägare hade rätt att närvara vid stämman, men utan rätt att yttra sig eller att delta i stämmans beslut.

3. Upprättande och godkännande av röstlängd  

Noterades att sådan utskrift av bolagets aktiebok som avses i 7 kap. 28 § tredje stycket aktiebolagslagen fanns tillgänglig på stämman.

Beslöts att godkänna bifogad förteckning över närvarande aktieägare, ombud och biträden att gälla som röstlängd vid stämman, Bilaga 1.

Antecknades att, enligt Bilaga 1, 774 000 aktier av serie A och 2 444 653 aktier av serie B var representerade vid stämman, motsvarande ca 33,43 procent av samtliga aktier i Bolaget och ca 57,21 procent av det totala antalet röster i bolaget.

4. Godkännande av dagordning

Det till kallelsen fogade förslaget till dagordning lades fram och godkändes som dagordning för stämman, Bilaga 2.

5. Val av en eller två justeringsmän

Det beslutades att dagens protokoll ska, vid sidan av ordföranden, justeras av två justeringsmän varvid Carl Lilliehöök och Johan Ottosson/ombud för Juomedic AB  valdes till justeringsmän.

6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Antecknades att kallelse till dagens stämma, i enlighet med bolagsordningen och aktiebolagslagens bestämmelser, har skett genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar onsdagen den 6 februari  2019 med annons om att kallelse skett i Svenska Dagbladet samma dag, samt att kallelsen har hållits tillgänglig på Bolagets webbplats sedan måndagen den 4 februari 2019.

Stämman godkände kallelseåtgärderna och förklarades därefter vara i behörig ordning sammankallad.

7. Beslut om godkännande av styrelsens beslut om nyemission av högst 1 604 780 aktier av Serie B med företrädesrätt för aktieägarna

Framlades styrelsens förslag om att godkänna styrelsens beslut om nyemission av aktier av Serie B med företrädesrätt för bolagets aktieägare, Bilaga 3(a), styrelsens redogörelse för händelser av väsentlig betydelse med revisors yttrande, Bilaga 3(b)–(c), samt kopia av årsredovisningen för räkenskapsåret 2017/2018 med revisionsberättelsen och anteckning om bolagsstämmans beslut rörande bolagets förlust, Bilaga 3(d).

Beslutades att, i enlighet med Bilaga 3(a), godkänna styrelsens beslut om nyemission av aktier av Serie B.

8. Beslut om bemyndigande för styrelsen att emittera aktier

Framlades styrelsens förslag om att bemyndiga styrelsen att besluta om nyemission av aktier, Bilaga 4, styrelsens redogörelse för händelser av väsentlig betydelse med revisors yttrande, Bilaga 3(b)–(c), samt kopia av årsredovisningen för räkenskapsåret 2017/2018 med revisionsberättelsen och anteckning om bolagsstämmans beslut rörande bolagets förlust, Bilaga 3(d).

Beslutades med erforderlig majoritet att, i enlighet med Bilaga 4, bemyndiga styrelsen att besluta om nyemission av aktier.

9. Stämmans avslutande

Det noterades att inga övriga frågor anmälts i behörig ordning. 

Ordföranden förklarade stämman avslutad.

___________________________

[Signaturer på följande sida]


Vid protokollet
 
  
Lars Josefsson 


Justeras  
   
Peter Ahlgren, ordförande Carl Lilliehöök


  
Johan Ottosson 

                

Bilagor
Bilaga 1 – Röstlängd extra bolagsstämma den 8 mars 2019
Bilaga 2 – Dagordning extra bolagsstämma den 8 mars 2019
Bilaga 3 (a) – Styrelsens beslut om nyemission av aktier av Serie B med företrädesrätt för aktieägarna
Bilaga 3 (b) – Styrelsens redogörelse för väsentliga händelser
Bilaga 3 (c) – Revisorns yttrande
Bilaga 3 (d) – Årsredovisning 2017/2018 (inklusive revisionsberättelse)
Bilaga 4 – Förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att emittera aktier av Serie B

Ladda ner bilagor här:


Bilagor