Stockholm 12:15
-0,10% Today
+0,37% Sedan årsskifte
-0,01% OMXSPI

2017-08-24 09:03:12

Halvårsrapport

Januari - juni 2017 i korthet, koncernen

ANDRA KVARTALET (APRIL - JUNI)
 • Nettoomsättningen ökade till 64 (15) TSEK
 • Rörelseresultat uppgick till -2 851 (-2 900) TSEK
 • Resultat efter finansiella poster uppgick till -2 945 (-3 381) TSEK
 • Resultat per aktie efter finansiella poster uppgick till -0,01 (-0,03) SEK
FÖRSTA HALVÅRET (JANUARI - JUNI)
 • Nettoomsättningen ökade till 129 (15) TSEK
 • Rörelseresultat uppgick till -5 563 (-4 071) TSEK
 • Resultat efter finansiella poster uppgick till -5 804 (-4 559) TSEK
 • Resultat per aktie efter finansiella poster uppgick till -0,02 (-0,04) SEK
 • Likvida medel uppgick till 12 032 (1 744 vid årsskiftet) TSEK

Väsentliga händelser under andra kvartalet
 • Årsstämman beslutade att omvälja Urban Fagerstedt, Lennart Gillberg, Henrik Tjernberg och Lena Torlegård som styrelseledamöter samt att välja Sverker Littorin som ny styrelseledamot. Henrik Tjernberg omvaldes som styrelseordförande.
 • Anders Jönsson tillträdde som VD den 21 juni 2017. Anders Jönsson var tidigare ansvarig för produkledning och produktutveckling.
 • Alf Eriksson, tidigare VD för Crowdsoft, fortsätter som ansvarig för projekt som syftar till att skapa industriella allianser och samarbeten.
Väsentliga händelser efter rapportperiodens utgång
 • Crowdsoft ingick samarbete med BellPal AB för att ta fram en ny larm- och kommunikationslösning för vårdtagare, vårdgivare och anhöriga baserat på Crowdsofts C-One plattform.

VD-kommentar

C-One - kraftfull inriktning mot att sluta avtal samt strategiska partnerskap

I början av juli annonserade vi ett samarbete med BellPal som syftar till att ta fram en trygghetstjänst för äldre. De har tagit fram ett koncept för äldre, som kombinerar larm och kommunikation mellan vårdtagare, vårdgivare och anhöriga.

Vi har tecknat ett utvecklingsavtal där Crowdsoft tillgängliggör C-One plattformen för BellPals koncept. Crowdsoft kommer även utveckla BellPals app baserat på C-One appen samt ansvara för drift och förvaltning av plattformen. BellPal står för kostnader under utvecklings-fasen. Parterna har överenskommit om en modell för hur intäkterna ska delas från försäljning av en framtida produkt. Produkten bedöms vara färdig för lansering runt kommande årsskifte.

Förutom de kommersiella möjligheterna i tjänsten visar samarbetet att Crowdsofts plattform kan nyttjas av andra för specifika erbjudanden.

Under sommaren har ungdomsfotbollsturneringen Gothia Cup genomförts. De använde C-One under turneringen för att underlätta kommunikationen avseende stödjande funktioner såsom transporter, boende, utspisning mer mera. En utvärdering kommer ske i slutet av augusti.

Vårt fokus är affärsavslut samt strategiska partnerskap. Från förra hösten ökade vi resurserna på säljsidan och har under första halvåret ytterligare fokuserat våra insatser på sälj- och marknadssidan. Detta har gjort att vi idag har betydligt fler pågående säljprocesser och prospekts än tidigare. Vi fortsätter arbeta med inriktning mot våra huvudsegment för att kunna dra nytta av samlade erfarenheter och för att korta av ledtiderna i processen. Vår teknologi är bred och har därmed många applikationsområden. Stegvis hittar vi nu stora och intressanta marknadssegment som vi skall bearbeta.

Sedan hösten 2016 har Karolinska Universitetssjukhuset (KS) nyttjat vår kommunikations-lösning C-One operativt. De använder C-One för att hantera avvikelser och incidenter och sedan informera ledning och personal om dessa incidenter samt erforderliga åtgärder. Under våren kunde vi konstatera att vår kommunikationslösning visat hög stabilitet och felfri funktion när kommunikationsbehovet vid särskilda händelser varit mycket stort. Vi ser nu ett tilltagande intresse från vårdsektorn där fler större vårdinrättningar med intresse tar del av den kommunikationslösning KS använder. Vår förhoppning är att komma till avslut med ytterligare sjukhus framöver.

Under våren genomfördes med stöd från aktieägare och garanter en nyemission om netto 21,4 miljoner kronor. Med denna kapitalinjektion kan vi fortsätta vårt arbete med fokus på marknadsbearbetning och försäljning.

Vi har även kompletterat vår kommunikationslösning med ytterligare tjänster vilket enligt vår bedömning gör vår produkt starkare, till exempel kan nämnas hur dokument mer överskådligt distribueras samt att hanteringen av grupper i vår lösning nu är bättre. Vidare arbetar vi med en översyn av designen av användargränssnittet i appen med syfte att förenkla och förtydliga användandet vilket förväntas underlätta säljprocessen och användarupplevelsen.

Den tidigare frustrationen vi känt i organisationen över svårigheter i försäljningsprocessen har nu förbytts i en mer positiv känsla. Vi har nu fler framgångsrika installationer med stor potential att utvecklas både hos den existerande kunden samt hos nya kunder och kundsegment. Inträdet på såväl sjukhusmarknaden som inom säkerhetstjänsteområdet har gett oss ny energi och framtidstro. Vi har även nu fler kunddialoger än tidigare samt att vi märker att det finns både en ökad kännedom och intresse bland företag och organisationer för våra högkvalitativa kommunikationslösningar.

Detta är min första rapport som VD i Crowdsoft, men företaget är inte nytt för mig då jag redan varit verksam i bolaget under några år som ansvarig för produktutveckling. Jag har nu som ambition att öka försäljningsarbetet och säkerställa nya affärer. De installationer vi nu har lägger en god grund för expansion.

Vi tar nu tydliga steg i rätt riktning!

Anders Jönsson

Verkställande Direktör
Attached html: HTML
Attached pdf: PDF