Stockholm 15:18
0,00% Idag
-20,78% Sedan årsskifte
-0,01% OMXSPI

2022-05-12 08:00:00

Irisity AB (publ) levererar en bra start på året med fortsatt stark tillväxt.


VD kommenterar första kvartalet:

Irisitys nettoomsättning ökade 42% på organisk basis och med 165% till 30 MSEK (11,3) inklusive förvärv. Bruttomarginalen stärktes till 77,0 procent (72,8) och den månatliga återkommande intäkten (MRR) blev 7,0 MSEK.

EBITDA uppgick till -4,8 MSEK (-0,5) i kvartalet och har tyngts av pilotinstallationer. Nettoresultatet har belastats av avskrivningar på goodwill och immateriella tillgångar. Kassaställningen följer plan.

Genom fortsatt uppbyggnad av säljstyrkan och vår internationella marknadsnärvaro, samt genom ytterligare skalbarhet och synergier för det sammanslagna bolaget, förväntar vi oss en fortsatt tillväxt och successiv förbättring av lönsamheten under året.

Marcus Bäcklund

Höjdpunkter under första kvartalet 2022:
Nettoomsättning 30 Mkr (11,3).
Aktiverat arbete 4,0 Mkr (4,0).
Bruttomarginal 77,0 procent (72,8).
EBITDA -4,8 MSEK (-0,5).
Resultat efter skatt -27,9 MSEK (-3,8).
Likvida medel vid periodens slut 55,7 MSEK (56,1).

MRR vid utgången av kvartalet 7,0 MSEK (6,6) Q/Q.

 Hela delårsrapporten finns tillgänglig på www.irisity.com

För ytterligare information:

Marcus Bäcklund, Irisity CEO                                                                    Anna Forsberg, Irisity interim CFO

Phone: +46 771 41 11 00                                                                            Phone: +46 72 504 69 17

E-mail: marcus.backlund@irisity.com                                                E-mail: anna.forsberg@irisity.com

Denna information är sådan som Irisity AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2022-05-12 08:00 CET.About Irisity

At Irisity we're doing real-time video analytics powered by machine learning. Irisity is a public Swedish AI-company with headquarters at Lindholmen, Gothenburg and offices in Israel, USA, UAE, Mexico, Denmark and Singapore, where the innovative spirit is flourishing. We develop smart algorithms to detect and predict suspicious activities while preserving people's integrity. We believe that enhanced AI performance, ethics, and privacy go hand in hand, creating a positive mark within the camera security industry. Irisity's patented solution IRIS™ can be integrated into any new or existing camera infrastructure, installed directly into the camera, on server or in the cloud, to safeguarding people and assets. IRIS™ product portfolio includes solutions on asset protection, traffic management, and forensic search capabilities for a broad spectrum of industries such as safe cities, education, transportation, infrastructure, and the security industry. All IRIS™ functionality is available with our patented real-time anonymization, ensuring GDPR and US NDA act compliance and ethical safeguarding.

The Irisity AB (publ) share is listed on Nasdaq First North Growth Market, with the ticker IRISCertified Adviser: Erik Penser Bank AB · +46 8 463 83 00 ·  certifiedadviser@penser.se


Attached html: HTML
Attached pdf: PDF
Attached pdf: PDF