Stockholm 17:30
+0,08% Idag
+20,12% Sedan årsskifte
-0,01% OMXSPI

2018-11-23 08:30:30

Matra Petroleum AB: Tredje kvartalet och niomånadersrapport 2018Tredje kvartalet 2018 (tredje kvartalet 2017)

 • Intäkterna uppgick till TUSD 3 239 (TUSD 2 363), upp 37%
 • Produktion av olja och gas, brutto, ökade till i genomsnitt 823 fat oljeekvivalent per dag ("boepd") (713 boepd)
 • EBITDA uppgick till TUSD 492 (TUSD 436)
 • Periodens resultat uppgick till TUSD -1 735 (TUSD -1 795)
 • Rörelseresultatet och periodens resultat påverkades av prissäkringseffekter om TUSD -40
  (TUSD -162)
 • Resultat per aktie, före och efter utspädning, uppgick till USD -0,04 per aktie (USD -0,05 per aktie)

Niomånadersrapport 2018 (Niomånadersrapport 2017)

 • Intäkterna uppgick till TUSD 8 203 (TUSD 6 940), upp 18%
 • Produktion av olja och gas, brutto, uppgick i genomsnitt till 719 boepd (680 boepd), varav 696 boepd inkluderats i rörelseresultatet
 • EBITDA uppgick till TUSD 368 (TUSD 545)
 • Periodens resultat uppgick till TUSD -6 607 (TUSD -5 016)
 • Rörelseresultatet och periodens resultat påverkades av prissäkringseffekter om TUSD -768
  (TUSD -361)
 • Resultat per aktie, före och efter utspädning, uppgick till USD -0,16 per aktie (USD -0,13 per aktie)
 • Förvärv om MUSD 6,2 av fyra miljoner fat oljeekvivalent i bevisade reserver genomfört och finansierat genom en riktad aktieemission och lån
Tredje
kvartalet
2018
Tredje
kvartalet
2017
Nio
månader
2018
Nio
månader
2017
Helåret 2017
Operativa resultat
Oljeproduktion, brutto, fat 38 947 33 745 99 588 96 717 127 080
Produktion av gas och flytande gas, brutto, tusen kubikfot (mcf) 220 564 190 869 543 155 534 007 707 543
Genomsnittlig dagsproduktion, brutto, boepd 823 713 696 680 671
Oljeproduktion, netto, fat 31 998 27 782 81 778 79 389 103 714
Produktion av gas och flytande gas, netto, tusen kubikfot (mcf) 167 169 141 181 411 123 397 355 523 251
Genomsnittlig dagsproduktion, netto, boepd 651 558 551 533 523
Genomsnittligt försäljningspris olja, USD/fat 66,16 44,89 65,16 46,18 47,53
Genomsnittligt försäljningspris gas USD/mcf 6,82 6,91 6,78 6,35 6,78
Finansiella resultat
Intäkter, TUSD 3 239 2 363 8 203 6 940 9 234
EBITDA 492 436 368 545 1 400
Rörelseresultat, TUSD 395 -77 -691 -169 -560
Periodens resultat, TUSD -1 735 -1 795 -6 607 -5 016 -7 126
Resultat per aktie (före och efter utspädning), USD -0,04 -0,05 -0,16 -0,13 -0,18

Bäste aktieägare,

Under det tredje kvartalet 2018 fortsatte genomförandet av borr- och utvecklingsprogrammet vilket resulterade i accelererad tillväxt och fortsatta sekventiella operativa och finansiella förbättringar:

 • Produktionen under Q3 var 23% högre än under Q2 och 43% högre än under Q1
 • 17 brunnar har hittills borrats på Dial- och Lyallicenserna i år, varav 12 hade färdigställts vid utgången av Q3 och 5 färdigställs under Q4
 • I början av oktober uppnåddes en dagsproduktion om 1 000 fat oljeekvivalent
 • Intäkterna under Q3 ökade med 24% från Q2 och 37% från Q1
 • EBITDA förbättrades till 0,5 MUSD från att ha varit negativt under första halvåret

De nya brunnarna presterar väl och motiverar fortsatt utveckling av licenserna i Texas Panhandle. Årets borrprogram, som omfattar 24 brunnar, kommer att förlängas in i nästa år eftersom vi nu kommer in i vintersäsongen, med fler utmaningar och minskad borrtakt. När det nuvarande programmet slutförts planerar vi att lansera ett utökat borrprogram för 2019. Med tillskott från de nya brunnar som färdigställs under Q4 är produktionsmålet alltjämt inom räckhåll och vi förväntar oss fortsatta produktionsökningar 2019.

Den förbättrade finansiella utvecklingen under tredje kvartalet kan tillskrivas den ökade produktionen, högre erhållna priser och bättre kostnadseffektivitet. Olje- och gaspriserna fortsatte att stiga under kvartalet. De negativa effekterna av prissäkringar som påverkade första halvårets resultat klingade av och produktionskostnaderna per fat oljeekvivalent minskade.

Framöver förväntar vi oss fortsatta finansiella förbättringar och ökade kassaflöden genom ökad produktion och gynnsamma olje- och gasmarknader. Hittills under fjärde kvartalet har oljemarknaden varit volatil med lägre oljepriser medan gaspriserna stigit kraftigt. Ökade kassaflöden från verksamheten möjliggör ytterligare investeringar under det kommande året och förbättrar våra möjligheter att reducera finansieringskostnaderna genom att tillvarata bättre lånemöjligheter.

Utsikterna är lovande när vi fortsätter våra ansträngningar att transformera Matra Petroleum genom framgångsrika borrningar, produktionstillväxt, operativa förbättringar och minskade lånekostnader med ambitionen att fortsätta öka värdet på våra olje- och gasreserver och förbättra resultatet på sista raden.

23 november 2018

Maxim Barskiy
Verkställande direktör

Denna rapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisorer.

För ytterligare information, vänligen kontakta
Maxim Barskiy, VD Matra Petroleum AB
Tel: +46 (0)8 611 4995

Investor Relations
E-post: ir@matrapetroleum.com
Webb: www.matrapetroleum.com

Certified Adviser
Mangold Fondkommission AB är Bolagets Certified Adviser.
Telefon: +46 (0) 85 03 01 550
E-post: info@mangold.se

Matra Petroleum AB (publ) | Eriksbergsgatan 10 | Box 7292 | 103 90 Stockholm
Telefon: +46 (0)8-611 4995 | webb: www.matrapetroleum.com | Email: ir@matrapetroleum.com

Denna information är sådan information som Matra Petroleum AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning 596/2014. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 23 november 2018 kl. 08:30 CET.

Matra Petroleum AB är ett oberoende olje- och gasbolag med inriktning på prospektering och produktion i USA. Bolaget äger genom det helägda dotterbolaget Matra Petroleum Inc. 170 olje-och gasrättigheter som täcker en yta om 18 470 hektar (45 640 acres) i Panhandle-regionen i Texas. Matras reserver uppgår till omkring 25,0 miljoner fat oljeekvivalent. Matra Petroleums aktier handlas på NASDAQ First North i Sverige under tickerkod MATRA. Mangold Fondkommission AB är Bolagets Certified Adviser (www.mangold.se).

MATRA_180930_Q318_SVE

--
This announcement is distributed by West Corporation on behalf of West Corporation clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Matra Petroleum AB via Globenewswire