Stockholm 17:30
0,00% Idag
+11,40% Sedan årsskifte
-0,01% OMXSPI

2020-02-14 08:18:42

Bokslutskommuniké 2019 NFO Drives AB (Publ.)

Helåret 2019
  • Nettoomsättning under 2019 uppgick till 31,3MSEK (30,8MSEK)
  • Resultat före avskrivningar under perioden uppgick till 2,4MSEK (0,8MSEK)
  • Nettoresultatet under perioden uppgick till 0,3MSEK (-0,8MSEK)

 

Kvartal 4 i korthet
  • Nettoomsättning under kvartal 4 uppgick till 6,4MSEK (6,3MSEK)
  • Resultat före avskrivningar under kvartal 4 uppgick till 0,2MSEK (-1,4MSEK)
  • Nettoresultatet uppgick under kvartalet till -0,3MSEK (-1,9MSEK)

 


Viktiga händelser under 2019

 

NFO Drives AB har installerat två stycken 22kW NFO Sinus frekvensomriktare i Scania AB:s produktion.

NFO Drives sluter avtal med DACS A/S i Danmark. Avtalet ger en årlig intäkt på ca 1MSEK och gäller produkten NFO Sinus frekvensomriktare.

NFO Drives beslutar att pausa lanseringen av Optimal då produkten inte uppfyllde de högt ställda kraven och kommer skjuta på lanseringen. Efter uppgradering av mjukvara beräknas lanseringen återupptas senast Q1, 2020.

Vid årsstämman den 20 april omvaldes Eva-Britt Grönberg, Martin Hagbyhn, Tomas Ängkulle och Göran Hedbys. Stämman utsåg Martin Hagbyhn till styrelsens ordförande.

NFO Drives får en enskild order på 0,5MSEK gällande NFO Sinus. Ordern är till en större ventilationsanläggning i ett garage för att eliminera störningar på elektronisk utrustning. Produkterna kommer att levereras under tredje kvartalet 2019.

NFO Drives installerar 11 frekvensomvandlare för utomhusfontäner till en kund i Schweiz för att minska farliga jordströmmar. Myndigheten i Schweiz godkänner inte anläggningar med högre läckström än 30mA. NFO Sinus genererar mindre än 2mA jordströmmar. Vi levererar samtidigt 31 NFO Sinus till USA där maximum tillåten läckström är 10mA. Totalt ordervärde 0,7 MSEK.

NFO Drives skriver avtal med ny distributör i Schweiz, Elektron AG.

NFO Drives får uppföljningsorder om 0,4MSEK från tyska installationsbolaget Ceram Dry GmbH.  Frekvensomriktaren NFO Sinus ska installeras på ytterligare en fabrik tillhörande den världsomspännande tegelproducenten Wienerberger AG.

 

Helåret 2019

 

NFO Drives kunde under 2019 notera en mindre omsättningsökning och en klar förbättring av rörelseresultatet samt ett positivt kassaflöde. Detta gör året till det bästa för bolaget sedan starten. Notera att orderingången från två av NFO Drives större kunder, på grund av extraordinära händelser, inte nått upp till prognos under 2019.

Under året har det kostnadsbesparingspaket som sjösattes under hösten 2016 slutförts. Under 2019 har åtgärder relaterade till detta paket likviditetsmässigt belastat bolaget med ca 1MSEK. Bolagets finansiella situation är också betryggande med en kassa om 3,9MSEK och inga räntebärande skulder.

NFO Drives ansträngningar under de senaste åren att bredda kundbasen har gett resultat. 2015 hade bolaget ett 25-tal återkommande kunder som vid årsskiftet 2019 har femdubblats till 125. Vi noterar också att uppföljningsorder från befintliga kunder kommer oftare och mer frekvent.

Bolagets frekvensomformare vinner också marknadsandelar inom en rad nya applikationer, vilket visar på produkternas potential. Under året levererade till exempel bolaget produkter till Scania. Vi har också etablerat samarbete med en ny distributör i form av Elektron AG. Vi har nu via våra distributörer möjlighet att sälja våra produkter inom stora delar av norra Europa.

Skärpta myndighetskrav fortsätter att gynna NFO Drives långsiktiga potential. EU maskindirektiv, gällande från 1 juli 2021, med krav på högre energieffektivitet på elmotorer är ett sådant. Myndighetskrav på jordfelsbrytare i allt fler applikationer är ett annat. Vad gäller det senare är NFO Drives ensamma i världen om att kunna erbjuda mycket små jordströmmar i förhållande till den konventionella tekniken.

Fortsatt gäller dock att vår teknik prismässigt ligger över våra konkurrenter, vilket är en stor utmaning. Företagsledningen försöker med olika åtgärder minska tillverkningskostnaderna. Den största effekten skulle dock en volymökning av försäljningen få. Det skulle avsevärt reducera våra kostnader för komponentinköp och öka vår omsättning.

Vår nya produkt Optimal är i slutfasen av en omfattande mjukvarumodifiering och under Q1 redo för lansering nationellt och internationellt. Detta tillsammans med ovanstående underliggande positiva trender och flera mycket intressanta kundofferter känns det konfident att 2020 kan bli ett mycket spännande år för bolaget.

 

Denna rapport har ej varit föremål för särskild granskning av bolagets revisorer.

Nästa rapport, årsredovisning publiceras den 24 mars 2020.

Rapport kvartal ett 2020 publiceras den 16 april 2020.

Årsstämma kommer att hållas den 24 april 2020 i Karlshamn. Ingen utdelning kommer att föreslås.

 

 


Johan BraunVD0454-370 29info@nfodrives.se


Bolaget utvecklar och tillverkar frekvens­omriktare för störningsfri styrning av elmotorer för energieffektivisering av ventilations- och pumpanläggningar samt maskiner. NFO Drives patenterade teknik kan ge energi­besparingar på upp till 70 procent utan att ge störningar på omgivande teknisk utrustning.


Attached html: HTML
Attached pdf: PDF