Stockholm 17:30
0,00% Idag
+23,68% Sedan årsskifte
-0,01% OMXSPI

2021-04-23 15:54:41

NFO Drives AB (publ) Kommuniké från årsstämma 2021 i NFO Drives.


Årsstämman utsåg Göran Hedbys till ordförande under årsstämman 2021.

Godkännande av röstlängd, dagordning m.m.

VD:s redogörelse Johan Braun, VD på bolaget, redogjorde för bolagets verksamhet under året.

Vid årsstämman fattades följande beslut: Stämman fastställde resultat- och balansräkningar. Stämman beslutade att någon utdelning inte skulle lämnas för räkenskapsåret 2020 och att årets vinst skulle balanseras i ny räkning. Fastställande om arvode för styrelse och revisorer m.m.

Ansvarsfrihet: Styrelsen och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2020.

Val av styrelse: Till styrelseledamöter Göran Hedbys, Malmö, Eva-Britt Grönberg, Lund, Gabriel Rydström, Växjö och Dean Maros, Växjö. Stämman utsåg Göran Hedbys till styrelsens ordförande.

Val av revisor: Till revisor för tiden intill att nästa årsstämma hållits valdes EY, Ernst & Young, med Anders Håkansson som huvudansvarig revisor.


Mer information lämnas av

Göran Hedbys, Styrelseordförande i NFO Drives AB Tel 0735-299544, e-mail, goran.hedbys@granitmanagement.se


Bolaget utvecklar och tillverkar frekvens­omriktare för störningsfri styrning av elmotorer för energieffektivisering av ventilations- och pumpanläggningar samt maskiner. NFO Drives patenterade teknik kan ge energi­besparingar på upp till 70 procent utan att ge störningar på omgivande teknisk utrustning.


Attached html: HTML
Attached pdf: PDF