Stockholm 11:27
0,00% Idag
-12,49% Sedan årsskifte
-0,01% OMXSPI

2021-07-01 15:15:13

NFO Drives: Komplettering av PM avser: Teckningskursperioden, och att villkoren som tidigare enbart framgått av PDF nu även framgår av pressmeddelande


2021-07-01

NFO Drives AB (publ)

Komplettering av PM avser: Teckningskursperioden, och att villkoren som tidigare enbart framgått av PDF nu även framgår av pressmeddelande

 

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, HELT ELLER DELVIS, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, KANADA, JAPAN, AUSTRALIEN, SYDAFRIKA, NYA ZEELAND, HONGKONG, SINGAPORE ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTIONEN ELLER PUBLICERING AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE KUNNA VARA OLAGLIG, KRÄVA YTTERLIGARE REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER UTÖVER VAD SOM KRÄVS ENLIGT SVENSK LAG.
 

Komplettering: NFO Drives genomför en riktad emission om cirka 15 MSEK

 

NFO Drives AB (publ) ("NFO Drives" eller "Bolaget") har idag beslutat att genomföra en riktad emission ("Nyemissionen") om totalt 681 817 aktier till kursen 22 SEK per aktie till Grenspecialisten Förvaltning AB samt till ett antal ytterligare kvalificerade investerare. Beslutet är taget med förbehållet att den extra bolagsstämman som hålls den 9 juli beslutar om att ge bemyndigande till styrelsen att genomföra en riktad emission och att styrelsen sedan fattar ett beslut att genomföra Nyemissionen.

Nyemissionen omfattar 681 817 aktier till en teckningskurs om 22 SEK per aktie. Teckningskursen innebär en rabatt om cirka 10 procent jämfört med
30 dagars volymvägd aktiekurs under perioden 31 maj - 29 juni 2021 för NFO Drives aktie på Spotlight Stock Market. Bolaget har gjort bedömningen att teckningskursen är marknadsmässig under rådande bransch- och marknadsförhållanden och att det ligger i Bolagets och aktieägarnas intresse att genomföra Nyemissionen. Nyemissionen förutsätter att den extra bolagsstämman som hålls den 9 juli och som kallades till den 8 juni ger bemyndigande till styrelsen att genomföra en riktad emission och att sedan styrelsen fattar ett emissionsbeslut med stöd från bemyndigandet.

 
  • Syftet med Nyemissionen och skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att stärka Bolagets finansiering på ett tids- och kostnadseffektivt sätt samt att bredda ägarkretsen.
 
  • Genom Nyemissionen ökar det totala antalet aktier i Bolaget med 681 817 aktier, från 2 380 052 aktier till 3 061 869 aktier. Aktiekapitalet ökar genom Nyemissionen med 3 409 085,19 SEK, från 11 900 260,65 SEK, till 15 309 345,84 SEK. Nyemissionen innebär en utspädningseffekt om cirka 22,3 procent.

  • NFO Drives ledning och styrelse avser tillföra rörelsekapital till bolaget för att accelerera produktutveckling och försäljningsarbetet. Under de senaste åren har NFO Drives genomgått en förändring och står idag på sunda finansiella ben. Ledningen har den senaste tiden arbetat fram en affärsplan som stakar ut vägen för att lyfta NFO Drives till nästa nivå.

  • De nya aktierna kommer upptas till handel på Spotlight Stock Market så snart Nyemissionen har registrerats hos Bolagsverket.

  • I samband med Emissionen har Bolagets styrelseledamöter och ledande befattningshavare åtagit sig att inte avyttra eller annars avhända sig sina aktier i Bolaget under en period om 180 kalenderdagar efter slutförande av Emissionen. Vidare har Bolaget åtagit sig att inte föreslå eller vidta åtgärder som innebär ökning av aktiekapitalet, med vissa undantag, under en period om 180 kalenderdagar efter slutförande av Emissionen.

Nettolikviden från Emissionen avses att användas för:
  • Investera i nya produktionsverktyg.
  • Utveckla ny funktionalitet på Bolagets produkter.
  • Anställa ny personal i form av säljare.

Rådgivare
I samband med Nyemissionen har Bolaget anlitat Redeye AB som finansiell rådgivare.
 

Mer information lämnas av

Johan Braun, verkställande direktör i NFO Drives AB

Tel 0765-270 338, e-mail johan.braun@nfodrives.se

Tel 0454-370 29, info@nfodrives.se

Denna information är sådan som NFO Drives AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 1 juli 2021.

 

NFO Drives AB (publ)

är ett svenskt cleantech-företag, som utvecklar och tillverkar frekvensomriktare för störningsfri styrning av elmotorer för energieffektivisering av ventilations- och pumpanläggningar samt maskiner. NFO Drives patenterade teknik kan ge energibesparingar på upp till 70 procent utan att ge störningar på omgivande teknisk utrustning.
 

NFO Drives produkter används främst inom lantbruk, fastigheter, sjukhus samt industrier med krävande teknisk omgivning eller med höga elmiljökrav.

Läs mer om företaget på bolagets hemsida www.nfodrives.se

Bolaget är listat på spotlight, www.spotlightstockmarket.se

VIKTIG INFORMATION

DETTA PRESSMEDDELANDE ÄR INTE OCH UTGÖR INTE DEL AV NÅGOT ERBJUDANDE ATT FÖRVÄRVA VÄRDEPAPPER. KOPIOR AV DETTA MEDDELANDE FÅR INTE GÖRAS I OCH FÅR INTE DISTRIBUERAS ELLER SKICKAS TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA, JAPAN, SYDAFRIKA, NYA ZEELAND, HONGKONG, SINGAPORE ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTIONEN AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA I STRID MED GÄLLANDE REGLER ELLER KRÄVA REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER UTÖVER VAD SOM KRÄVS ENLIGT SVENSK LAG.

DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE KAN ENLIGT LAG VARA FÖREMÅL FÖR RESTRIKTIONER I VISSA JURISDIKTIONER OCH PERSONER SOM KOMMER I BESITTNING AV SÅDANA HANDLINGAR ELLER ANNAN INFORMATION SOM OMNÄMNS HÄRI BÖR INFORMERA SIG OM FÖREKOMSTEN AV, SAMT IAKTTA, SÅDANA RESTRIKTIONER. MOTTAGAREN AV DETTA PRESSMEDDELANDE ANSVARAR FÖR ATT ANVÄNDA DETTA PRESSMEDDELANDE OCH INFORMATIONEN HÄRI I ENLIGHET MED TILLÄMPLIGA REGLER I RESPEKTIVE JURISDIKTION. DETTA PRESSMEDDELANDE UTGÖR INTE ETT ERBJUDANDE OM, ELLER EN INBJUDAN ATT FÖRVÄRVA ELLER TECKNA NÅGRA VÄRDEPAPPER I BOLAGET I NÅGON JURISDIKTION, VARKEN FRÅN NFO DRIVES ELLER NÅGON ANNAN.

DETTA PRESSMEDDELANDE UTGÖR INTE ETT ERBJUDANDE OM ELLER INBJUDAN AVSEENDE ATT FÖRVÄRVA ELLER TECKNA VÄRDEPAPPER I USA. VÄRDEPAPPERNA SOM OMNÄMNS HÄRI HAR INTE OCH KOMMER INTE ATT REGISTRERAS I ENLIGHET MED ENLIGT DEN VID VAR TID GÄLLANDE U.S. SECURITIES ACT FRÅN 1933 ("SECURITIES ACT"), ELLER ENLIGT KAPITALMARKNADSLAGSTIFTNING I DELSTAT ELLER ANNAN AMERIKANSK JURISDIKTION, OCH FÅR FÖLJAKTLIGEN INTE ERBJUDAS ELLER SÄLJAS I USA UTAN ETT UNDANTAG FRÅN, ELLER I EN TRANSAKTION SOM EJ OMFATTAS AV, REGISTRERINGSKRAV ENLIGT SECURITIES ACT SAMT I ENLIGHET MED TILLÄMPLIG DELSTATLIG VÄRDEPAPPERSRÄTT I USA. BOLAGET AVSER INTE ATT REGISTRERA NÅGON DEL AV EMISSIONEN I USA ELLER GENOMFÖRA ETT OFFENTLIGT ERBJUDANDE AV AKTIER I USA.

EMISSIONEN OCH FÖRSÄLJNINGEN AV VÄRDEPAPPERNA SOM OMNÄMNS HÄRI HAR INTE OCH KOMMER INTE ATT REGISTRERAS I ENLIGHET MED TILLÄMPLIG VÄRDEPAPPERSRÄTT I KANADA, JAPAN, AUSTRALIEN, SYDAFRIKA, NYA ZEELAND, HONGKONG ELLER SINGAPORE OCH FÅR, FÖRUTOM I ENLIGHET MED VISSA UNDANTAG, INTE ERBJUDAS ELLER SÄLJAS I ELLER TILL ELLER TILL FÖRMÅN FÖR NÅGON PERSON SOM HAR SIN HEMVIST, ELLER BEFINNER SIG ELLER ÄR BOSATT I, KANADA, JAPAN, AUSTRALIEN, SYDAFRIKA, NYA ZEELAND, HONGKONG ELLER SINGAPORE. INGET OFFENTLIGT ERBJUDANDE AV DE VÄRDEPAPPER SOM BESKRIVS HÄRI KOMMER ATT SKE I KANADA, JAPAN, AUSTRALIEN, SYDAFRIKA, NYA ZEELAND, HONGKONG ELLER SINGAPORE.

DETTA PRESSMEDDELANDE ÄR INTE ETT PROSPEKT ENLIGT BETYDELSEN I EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS PROSPEKTFÖRORDNING (EU) 2017/1129 AV DEN 14 JUNI 2017 OCH DESS DELEGERADE OCH IMPLEMENTERADE FÖRORDNINGAR ("PROSPEKTFÖRORDNINGEN") OCH HAR INTE GODKÄNTS AV NÅGON REGULATORISK MYNDIGHET I NÅGON JURISDIKTION. BOLAGET HAR INTE GODKÄNT NÅGOT ERBJUDANDE TILL ALLMÄNHETEN AV VÄRDEPAPPER I STORBRITANNIEN ELLER NÅGON MEDLEMSSTAT I EES OCH INGET PROSPEKT HAR TAGITS FRAM ELLER KOMMER ATT TAS FRAM I SAMBAND MED EMISSIONEN. I STORBRITANNIEN OCH VARJE EES-MEDLEMSSTAT RIKTAR SIG DETTA MEDDELANDE ENDAST TILL "KVALIFICERADE INVESTERARE" I DEN MEDLEMSSTATEN ENLIGT PROSPEKTFÖRORDNINGENS DEFINITION.

DETTA PRESSMEDDELANDE KAN INNEHÅLLA VISS FRAMÅTRIKTAD INFORMATION SOM ÅTERSPEGLAR NFO DRIVES AKTUELLA SYN PÅ FRAMTIDA HÄNDELSER SAMT FINANSIELL OCH OPERATIV UTVECKLING. ORD SOM "AVSES", "KOMMER", "BEDÖMS", "FÖRVÄNTAS", "KAN", "PLANERAR", "UPPSKATTAR" OCH ANDRA UTTRYCK SOM INNEBÄR INDIKATIONER ELLER FÖRUTSÄGELSER AVSEENDE FRAMTIDA UTVECKLING ELLER TRENDER, UTGÖR FRAMÅTRIKTAD INFORMATION. FRAMÅTRIKTAD INFORMATION ÄR TILL SIN NATUR FÖRENAD MED SÅVÄL KÄNDA SOM OKÄNDA RISKER OCH OSÄKERHETSFAKTORER EFTERSOM DEN ÄR AVHÄNGIG FRAMTIDA HÄNDELSER OCH OMSTÄNDIGHETER. FRAMÅTRIKTAD INFORMATION UTGÖR INTE NÅGON GARANTI AVSEENDE FRAMTIDA RESULTAT ELLER UTVECKLING OCH VERKLIGT UTFALL KAN KOMMA ATT VÄSENTLIGEN SKILJA SIG FRÅN VAD SOM UTTALAS I FRAMÅTRIKTAD INFORMATION. ÄVEN OM BOLAGET ANSER ATT DE ANTAGANDEN SOM REFLEKTERAS I DESSA FRAMÅTRIKTADE UTTALANDEN ÄR RIMLIGA, KAN DET INTE GARANTERAS ATT DE KOMMER ATT INFALLA ELLER ATT DE ÄR KORREKTA.
Attached html: HTML
Attached pdf: PDF