Stockholm 09:36
0,00% Idag
+18,67% Sedan årsskifte
-0,01% OMXSPI

2021-04-22 13:28:55

Kommuniké från årsstämma i Irisity AB (publ) 2021

Årsstämman avhölls idag torsdagen den 22 april 2021 i Irisity AB (publ), org. nr 556705-4571. Mot bakgrund av den extraordinära situation som råder till följd av COVID-19-pandemin, genomfördes årsstämman med stöd av tillfälliga lagregler enbart genom förhandsröstning, utan möjlighet att närvara personligen eller genom ombud. Vid årsstämman fattade aktieägarna i huvudsak följande beslut:


Fastställande

Stämman fastställde bolagets och koncernens resultat- och balansräkningar för räkenskapsåret 2020.

Disposition

Stämman beslutade att bolagets ansamlade förlust disponeras på så sätt att 80 123 272 kronor överförs i ny räkning och att ingen utdelning ska utgå för räkenskapsåret 2020.

Ansvarsfrihet
Styrelseledamöterna och VD beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2020.

Styrelseledamöter
Stämman beslutade att styrelsen ska bestå av fem stämmovalda ledamöter utan suppleanter. Stämman omvalde Anders Långsved, Johan Zetterström, Lennart Svantesson samt utsåg genom nyval Anna Ahlberg och Nils Malmros till styrelseledamöter. Till styrelsens ordförande valdes Lennart Svantesson.

Revisor
Stämman valde Ernst & Young AB till bolagets revisor med Thomas Nilsson som huvudansvarig revisor.

Arvode åt styrelse och revisor
Stämman beslutade om att ett sammanlagt arvode om 720 000 kronor ska utgå till de bolagsstämmovalda styrelseledamöterna, varav 240 000 kronor till styrelsens ordförande och 120 000 kronor för var och en av de övriga stämmovalda styrelseledamöterna. Arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

Principer för utseende av valberedning
Stämman beslutade att principerna för utseende av valberedningens ledamöter såsom fastställdes vid årsstämman 2020 oförändrat ska gälla tills vidare intill dess att beslut om ändring av principerna fattas av årsstämman.

Ändring av bolagsordningen

I enlighet med styrelsens förslag, beslutade stämman att ändra bolagsordningen.

Protokoll från årsstämman med fullständiga beslut kommer att göras tillgängligt på bolagets webbplats, www.irisity.com.

 

För ytterligare information:

Marcus Bäcklund, CEO
Mobil: +46 771 41 11 00

E-post: marcus.backlund@irisity.com

Andreas Höye, CFO

Telefon: +46 769 01 34 51
E-mail: andreas.hoye@irisity.comAbout Irisity

Irisity AB (publ) is a leader in intelligent camera surveillance. We develop deep learning powered algorithms upgrading both existing and new surveillance cameras and security systems into proactive intelligent devices. IRIS™, our fully cloud or edge-based SaaS solution, detect unwanted activity and behavior in real time with high precision at long distances.

Staying at the forefront of technology advancements we continue developing agile algorithms providing the best possible security solutions for clients worldwide.

 

The Irisity AB (publ) share is listed on Nasdaq First North Growth Market, with the ticker IRIS

Certified Adviser: Erik Penser Bank AB · +46 8 463 83 00 · certifiedadviser@penser.se


Attached html: HTML
Attached pdf: PDF