Stockholm 09:10
0,00% Idag
-0,23% Sedan årsskifte
-0,01% OMXSPI

2019-11-08 08:50:25

Riktad emission om 2,74 MSEK

Copperstone förstärker sin finansiella position med ytterligare 2,74 MSEK genom en riktad emission till två kvalificerade investerare.


RIKTAD EMISSION OM 2,74 MSEK

Copperstone förstärker sin finansiella position med ytterligare 2,74 MSEK genom en riktad emission till två kvalificerade investerare.

Transaktionen utgörs av följande delar:

6 231 818 aktier för 2 742 000 SEK i kontanter, netto efter transaktionskostnader som uppgår till 0 SEK. Cirka 2,3 MSEK kommer att användas till att amortera lån inklusive upplupen ränta.

Emissionskurs är 0,44 SEK/aktie, vilket motsvarar en rabatt 9,2% i förhållande till stängningskursen den 7 november 2019 på Nasdaq First North Growth Market.

Efter transaktionen har bryggfinansieringarna minskat från 6,5 MSEK till 4,5 MSEK.

Totalt antal utgivna aktier i emissionen är 6 231 818, vilket ökar aktiekapitalet i Copperstone med 623 181,8 SEK. Antal utestående aktier i Copperstone efter transaktionen uppgår till 555 561 305. Utspädningen uppgick till 1,1%.

"Genom denna riktade emission bygger Copperstone vidare på sitt momentum för den planerade återstarten av Viscariagruvan. Vår balansräkning stärks och härtill kommer finansnettot att förbättras, " kommenterar VD Michael Mattsson.

Danderyd 8 november 2019

För ytterligare information, vänligen kontakta Michael Mattsson, VD, +46 705 739 777, michael.mattsson@copperstone.se, info@copperstone.se eller besök Copperstones hemsida på www.copperstone.se 

Detta pressmeddelande innehåller insiderinformation som Copperstone Resources AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (MAR). Denna information lämnades genom ovannämnda kontaktpersons ombud, för offentliggörande den 8 november 2019 kl 08:35 CET.

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Copperstone Resources Pressrelease 2019-11-08.pdf

Om Copperstone

Copperstone Resources AB är ett mineralprospekteringsbolag med ett mål att bli ett producerande bas- och ädelmetallföretag inom 3 till 5 år. Bolaget innehar ett antal bearbetningskoncessioner och undersökningstillstånd i Kiruna (Viscariagruvan), Arvidsjaur (Copperstoneprojektet) och Smedjebacken (Tvistbogruvan) samtliga i Sverige. Största delen av Bolagets mineraltillgångar utgörs f n av koppar. Tillstånd finns även avseende zink, guld, silver och bly m m. Härutöver finns intressen inom järnmalm (Viscaria och konvertibel i Nordic Iron Ore AB). Samtliga undersökningstillstånd och bearbetningskoncessioner är ägda till 100 %, direkt eller indirekt. Bolagets aktie är föremål för handel på Nasdaq First North Growth Market (ticker COPP B). Augment Partners är bolagets Certified Adviser, info@augment.se, +46 8 505 65 172.