Stockholm 17:30
-0,11% Idag
+2,98% Sedan årsskifte
-0,01% OMXSPI

2017-11-17 16:05:47

Wifog Holding stänger emission och tar upp lån

Wifog Holding stänger emission och tar upp lån Den tidigare aviserade riktade emission till kursen 2,50 kronor per aktie i Wifog Holding AB (publ), med stöd av bemyndigande från årsstämman den 23 maj 2017 har nu stängts. Teckningsperioden har genom styrelsens beslut förlängts till den 16 november 2017 och teckning sker genom kvittning av en långsiktig lånefordran har erhållits på totalt på 923 800 aktier vilket motsvarar 2 309 500 kronor och kommer att öka Bolagets aktiekapital med ca 1 211 774,75 kronor. Teckningslista är bilagd.


WIFOG HOLDING STÄNGER EMISSION OCH TAR UPP LÅN

Wifog Holding stänger emission och tar upp lån Den tidigare aviserade riktade emission till kursen 2,50 kronor per aktie i Wifog Holding AB (publ), med stöd av bemyndigande från årsstämman den 23 maj 2017 har nu stängts. Teckningsperioden har genom styrelsens beslut förlängts till den 16 november 2017 och teckning sker genom kvittning av en långsiktig lånefordran har erhållits på totalt på 923 800 aktier vilket motsvarar 2 309 500 kronor och kommer att öka Bolagets aktiekapital med ca 1 211 774,75 kronor. Teckningslista är bilagd.

I tillägg till ovan har Bolaget även tagit upp lån på 3 000 000 kronor av Gabrielsson Invest AB och + 3 000 000 kronor av Trention AB för att säkerställa finansieringen fram till den planerade och aviserade företrädesemission som skall genomföras under första kvartalet 2018.

Med dessa och de övriga åtgärder som publicerats i två pressmeddelanden den 6 november 2017 "Wifog Holding informerar om sparprogram och ny organisationsstruktur" och "Wifog Holding informerar om emissioner och Finansiering", kan styrelsen konstatera att Bolaget kommer att ha tillräckligt rörelsekapital fram tills den 30 april 2018, vid vilken tidpunkt bolaget beräknas uppnå positivt kassaflöde.

Bilaga

WIFOG HOLDING AB (PUBL)

Riktad nyemission november 2017

TECKNING 15 november 2017
Namn Antal aktier Teckningsbelopp
KVITTNING AV LÅN/FORDRINGAR    
Namn Antal Aktier Teckningsbelopp
Celox Pandion Ltd. 923 800 2 309 500 kr
Summa KVITTNING AV LÅN 923 800 2 309 500 kr
     
SUMMA 923 800 2 309 500,00 kr

Stockholm 2017-11-17

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Peter Håkansson, VD Wifog Holding AB (publ)
E-post: ir@wifog.com
Hemsida: http://investor.wifog.com.

Denna information är sådan information Wifog Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 17 november 2017 kl 15:40.

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Wifog Pressrelease 2017-11-17.pdf

Kort information om Wifog Holding AB (publ)

Wifogs affärsidé är att skapa konsumentnytta och konsumentvärde i vardagliga aktiviteter online. Bolaget rymmer Wifog Mobile som är en mobiltjänst som köper kapacitet i 3s nät, en lojalitets- och aktivitetsplattform samt en B2B enhet som erbjuder en portfölj av digitala lojalitets- och konsumenttjänster åt företag, organisationer och verksamheter, i och utanför Sverige. Tjänsteportföljen inbegriper lösningar för online shopping, marknadsundersökningar, reklam och belönar dig med poäng som du kan använda för att betala dina räkningar. Du hittar även unika erbjudanden, rabatter och bonusar, skräddarsydda för din personlighet och dina behov när du shoppar online.

Bolaget är noterat på Nasdaq First North och Mangold Fondkommission är Certified Adviser, tel. +46 8 5030 1550, www.mangold.se.
Attached pdf: PDF
Attached html: HTML