Stockholm 17:30
+1,17% Idag
+11,91% Sedan årsskifte
-0,01% OMXSPI

2018-05-30 17:39:06

Rättelse - förtydligande av revisors uttalande i revisionsberättelse

Bolagets revisor har i Revisionsberättelsen till Årsredovisningen för år 2017 gjort ett uttalande under "Upplysning av särskild betydelse".


Revisorns uttalande under rubrik "Upplysning av särskild betydelse" i Revisionsberättelsen lyder som följer: "Utan att det påverkar våra uttalanden ovan vill vi fästa uppmärksamheten på avsnittet "Risker och osäkerhetsfaktorer" i förvaltningsberättelsen i årsredovisningen och koncernredovisningen. Där framgår att koncernen är beroende av att dotterbolagens prognostiserade affärer faller ut enligt önskemål. I fall intäkter inte kan genereras i önskad takt eller ifall expansion av verksamheterna skall ske i en snabbare takt än planerat så kommer bolaget behöva ta in ytterligare extern finansiering. Sådan extern finansiering är vid avlämnandet av årsredovisningen inte säkerställd.

Av revisorns uttalande framgår följaktligen att koncernen är beroende av att dotterbolagens prognostiserade affärer faller ut enligt önskemål samt att om intäkter inte kan genereras i önskad takt eller ifall expansion av verksamheterna skall ske i snabbare takt än planerat så kommer bolaget behöva ta in ytterligare extern finansiering.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Crowdsoft & Flowscape

VD Peter Reigo

Tel: +46 70 942 46 87

Email: peter.reigo@flowscape.se
Attached html: HTML
Attached pdf: PDF