Stockholm 17:30
+0,72% Idag
+5,28% Sedan årsskifte
-0,01% OMXSPI

2017-08-17 08:30:00

HOUSE OF FRIENDS - DET ANDRA KVARTALET 2017


Datum: 2017-08-17

Perioden april - juni 2017
 • Omsättningen för perioden uppgick till 22,4 (23,5) MSEK

 • Rörelseresultatet (EBITDA) för perioden uppgick till 0,5 (2,4) MSEK, motsvarande en rörelsemarginal på 2,1 %

 • Periodens resultat efter skatt uppgick till -0,1 (1,3) MSEK

 • Periodens resultat per aktie uppgick till 0,00 (0,04) SEK.

 • Periodens kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital uppgick till -0,2 (0,2) MSEK. Kassaflöde från den löpande verksamheten efter förändring av rörelsekapital uppgick till -0,2 (0,2) MSEK. Kassaflödet från investeringsverksamheten uppgick till -1,5 (-0,2) MSEK. Kassaflödet från finansieringsverksamheten uppgick till 1,3 (1,6) MSEK. Likvida medel uppgår till 1,5 (5,5) MSEK.

 • HofF förvärvade i maj resterande 50 % i koncernens digitalbyrå True Friends AB och heläger därefter True Friends. True Friends startades i maj 2016 som ett 50/50 joint venture mellan HofF och True Friends grundarteam. True Friends har sedan grundandet haft en fin utveckling och har idag ca 15 anställda och en bra kundportfölj med en kombination av kunder där man utvecklat vissa i samarbete med övriga byråer inom HofF och vissa har man utvecklat på egen hand. True Friends fortsätter under 2017 att utvecklas under lönsam tillväxt.

Perioden januari - juni 2017
 • Omsättningen för perioden uppgick till 44,5 (42,7) MSEK

 • Rörelseresultatet (EBITDA) för perioden uppgick till 0,8 (2,7) MSEK, motsvarande en rörelsemarginal på 1,8 %

 • Periodens resultat efter skatt uppgick till -0,3 (1,2) MSEK

 • Periodens resultat per aktie uppgick till -0,01 (0,04) SEK.

 • Periodens kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital uppgick till -0,9 (0,4) MSEK. Kassaflöde från den löpande verksamheten efter förändring av rörelsekapital uppgick till -0,2 (-7,3) MSEK. Kassaflödet från investeringsverksamheten uppgick till -2,1 (-5,2) MSEK. Kassaflödet från finansieringsverksamheten uppgick till 0,7 (12,4) MSEK. Likvida medel uppgår till 1,6 (5,5) MSEK.

 • HofF förvärvade i februari 50 % i filmproduktionsbolaget Bell & Light AB tillsammans med en option att under 2018 förvärva resterande 50 %. Bell & Light har sedan grundandet 2010 framgångsrikt utvecklats av bolagets grundare, en producent-/regissörsduo. HofF har i ett flertal kunduppdrag under de senaste åren tagit in Bell & Light som filmproduktionsbolag, alltid med högkvalitativt resultat. Bolaget har sedan förvärvet fortsatt att utvecklas starkt, både i egna kunduppdrag och i samarbete med andra byråer inom HofF.

 • HofF har under första halvåret fortsatt att investera i de tillväxtspår, kring vilka bolagets strategi är uppbyggd, digital kommunikation, rörlig media, innehållsmarknadsföring och automatisering.

(siffror inom parantes avser motsvarande period föregående år, jämförelsesiffrorna är justerade för avvecklad verksamhet)

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION

Magnus Widgren, koncernchef HofF

Tel: 070-877 02 82, E-post: magnus.widgren@houseoffriends.se 

Mikael Behm, CFO HofF

Tel: 070-814 33 35, E-post: mikael.behm@houseoffriends.se 

OM HOUSE OF FRIENDS:

HofF - House of Friends, är en kommunikationskoncern som är noterad på First North. Koncernens huvudverksamhet är kommunikation i digitala och traditionella kanaler och består av reklambyrån Scholz & Friends, DM/RM-byrån Friends & Tactics, Marketing Automationbyrån Friends & Insights, filmproduktionsbolaget Bell & Light, produktionsbyrån för rörlig media Parapix, den taktiska digitalbyrån True Friends och produktionsbyrån för digital kommunikation Done by Friends. HofF som koncern har funnits i 14 år. Erik Penser Bank är HofFs Certified Adviser.
Attached html: HTML
Attached pdf: PDF