Stockholm 17:30
0,00% Idag
-21,29% Sedan årsskifte
-0,01% OMXSPI

2022-04-21 15:00:00

Fastpartner: Delårsrapport 1 januari - 31 mars 2022


  • Hyresintäkterna ökade med 5,6% och uppgick till 488,8 (462,7) MSEK.
 
  • Driftnettot ökade med 6,8% och uppgick till 329,5 (308,4) MSEK, vilket gav en överskottsgrad om 67,4 (66,7)%.
 
  • Förvaltningsresultatet ökade med 8,1% och uppgick till 246,3 (227,9) MSEK, per stamaktie av serie A 1,35 (1,25) kr.
 
  • Det rullande årliga förvaltningsresultatet uppgår till cirka 1 060 (990) MSEK.
 
  • Fastigheternas marknadsvärde uppgick till 35 729,5 (35 323,0) MSEK. Periodens orealiserade värdeförändringar på fastigheter uppgick till 30,3 (100,4) MSEK.
 
  • Resultat efter skatt uppgick till 164,5 (301,3) MSEK, per stamaktie av serie A 0,75 (1,54) kr.
 
  • Det är Fastpartners mål att i slutet av år 2025 uppnå ett på årsbasis rullande förvaltningsresultat om 1 500 MSEK.

Stockholm den 21 april 2022
 

Ytterligare upplysningar lämnas av Sven-Olof Johansson, verkställande direktör,
telefon 08 -402 34 65 (direkt) eller 08 - 402 34 60 (växel), eller på bolagets hemsida www.fastpartner.se
 

Denna information är sådan information som Fastpartner AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 21 april 2022 kl 15:00.
Attached html: HTML
Attached pdf: PDF