Stockholm 15:09
0,00% Idag
-4,20% Sedan årsskifte
-0,01% OMXSPI

2019-03-22 15:15:00

Fastpartner AB (publ) emitterar ett obligationslån om 500 MSEK

Fastpartner har emitterat ett icke säkerställt obligationslån, med en löptid om 5 år, på den svenska obligationsmarknaden.


Volymen uppgår till 500 MSEK. Lånet löper med en rörlig ränta om STIBOR 3M + 3,10 procentenheter och har slutligt förfall i mars 2024. Obligationslånets rambelopp uppgår till totalt 1 500 MSEK.
Emissionslikviden kommer att användas till återbetalning av utestående obligationslån, fastighetsförvärv och allmänna verksamhetsändamål. Fastpartner kommer att ansöka om notering av obligationslånet på Nasdaq Stockholm.

- Det är glädjande att vi kunnat göra denna emission i form av en private placement som initierats av investerarna, säger Sven-Olof Johansson, VD för Fastpartner.
Swedbank har varit finansiell rådgivare till Fastpartner i obligationsemissionen. Gernandt & Danielsson Advokatbyrå och Berghco Advokatbyrå har varit juridiska rådgivare.

Stockholm den 22 mars 2019

För vidare information vänligen kontakta:

Sven-Olof Johansson, VD Fastpartner AB
Tel: 08 - 402 34 65

Denna information är sådan information som Fastpartner AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 22 mars 2019 kl 15:15.
Attached html: HTML
Attached pdf: PDF