Stockholm 17:30
0,00% Idag
-6,38% Sedan årsskifte
-0,01% OMXSPI

2019-04-26 16:27:16

Kommuniké från årsstämma 2019 i NFO Drives


VD:s redogörelse Johan Braun, VD på bolaget, redogjorde för bolagets verksamhet under året.

Vid årsstämman fattades följande beslut:

Fastställande av resultat m.m. Stämman fastställde resultat- och balansräkningar. Stämman beslutade att någon utdelning inte skulle lämnas för räkenskapsåret 2018 och att årets vinst skulle balanseras i ny räkning.

Ansvarsfrihet:

Styrelsen och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2018.

Val av styrelse:

Till styrelseledamöter omvaldes Martin Hagbyhn, Malmö, Eva-Britt Grönberg, Lund, Tomas Ängkulle, Göteborg och Göran Hedbys. Stämman utsåg Martin Hagbyhn till styrelsens ordförande.

Val av revisor:

Till revisor för tiden intill att nästa årsstämma hållits valdes EY, Ernst & Young, med Anders Håkansson som huvudansvarig revisor.


Martin Hagbyhn, styrelseordförande i NFO Drives AB

Tel 0709-245 826, e-mail martin.hagbyhn@novacast.se 


NFO Drives AB (publ)

är ett svenskt cleantech-företag, som utvecklar och tillverkar frekvensomriktare för störningsfri styrning av elmotorer för energieffektivisering av ventilations- och pumpanläggningar samt maskiner. NFO Drives patenterade teknik kan ge energibesparingar på upp till 70 procent utan att ge störningar på omgivande teknisk utrustning.

NFO Drives produkter används främst inom lantbruk, fastigheter, sjukhus samt industrier med krävande teknisk omgivning eller med höga elmiljökrav.

Läs mer om företaget på bolagets hemsida www.nfodrives.se

Bolaget är listat på Spotlight, www.spotlightstockmarket.com


Attached html: HTML
Attached pdf: PDF