Stockholm 11:01
0,00% Idag
+28,37% Sedan årsskifte
-0,01% OMXSPI

2021-11-15 15:09:26

Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i Maha Energy AB


Flaggningsmeddelande i Maha Energy AB

Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.

Emittent559018-9543 Maha Energy AB
InstrumentAktier
InnehavareAvanza Bank Holding AB för Försäkringsaktiebolaget Avanza Pension
 
Före transaktionen
Antal aktierUppgift saknas *
Antal rösträtterUppgift saknas *
 
Transaktionen
Datum2021-11-12
Gränsvärde för antal aktier5 %
Gränsvärde för rösträtter5 %
 
Efter transaktionen:
Antal
 - aktier5 933 053
 - direkt innehavda rösträtter0
 - indirekt innehavda rösträtter5 933 053
Andel
 - aktier4,95595 %
 - direkt innehavda rösträtter0 %
 - indirekt innehavda rösträtter4,95595 %
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtterAntal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 14,95595 % 5 933 053
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 - Fysisk avvecklade
 - Kontantavräknade0,05003 % 59 896
 
TOTALT5,00598 % 5 992 949
 
Totalt antal rösträtter
 
Koncernens samlade innehav
 - antal rösträtter5 992 949
 - andel av rösträtter5,00598 %
 
Kommentar
Flaggning sker för passerat tröskelvärde beträffande det aggregerade innehavet. Aktierna, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap, 2§ första stycket 1 och finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3 innehas av Försäkringsaktiebolaget Avanza Pension som är ett helägt dotterbolag till Avanza Bank Holding AB (publ). Det är försäkringskunder som via depåfullmakt förvärvat de aktuella värdepapperna.
 

* Uppgiftslämnaren har valt att inte uppge detta.

Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.
Attached html: HTML