Stockholm 17:30
0,00% Idag
+23,73% Sedan årsskifte
-0,01% OMXSPI

2021-08-24 08:30:00

Delårsrapport januari-juni 2021


ELECTRA GRUPPEN AB (publ) orgnr. 556065-4054
        
DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2021
Fortsatt omsättningstillväxt och ökad lönsamhet i retailverksamheten

 • Omsättningstillväxt för sjätte kvartalet i rad
 • Försäljningen av aktierna i Euronics Danmark påverkar rörelseresultatet med 2,5 MSEK i kvartalet
 • Ökat rörelseresultat även rensat för engångseffekt, + 9 procent i kvartalet

APRIL - JUNI 2021

 • Nettoomsättningen uppgick till 447,3 (442,8) MSEK.
 • Rörelseresultatet uppgick till 7,3 (4,4) MSEK.
 • Resultat per aktie uppgick till 1,15 (0,53) SEK.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 0,9 (26,5) MSEK.
 • Eget kapital per aktie uppgick till 37,80 (39,57) SEK.

JANUARI - JUNI 2021

 • Nettoomsättningen uppgick till 919,4 (862,9) MSEK.
 • Rörelseresultatet uppgick till 11,1 (6,3) MSEK.
 • Resultat per aktie uppgick till 1,78 (0,69) SEK.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 16,8 (89,2) MSEK.
 • Eget kapital per aktie uppgick till 37,80 (39,57) SEK.

HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG
Inga väsentliga händelser har inträffat efter periodens utgång.

FINANSIELLQ2Q21/1-30/61/1-30/61/7 2020Helår
UTVECKLING (MSEK)202120202021202030/6 20212020
       
Nettoomsättning447,3442,8919,4862,92 014,21 957,7
Rörelseresultat7,34,411,16,335,530,7
Resultat efter finansiella poster7,03,710,95,234,528,8
Resultat efter skatt6,02,89,33,628,222,5
Rörelsemarginal (%)1,61,01,20,71,81,6
Soliditet (%)38,136,338,136,338,134,6
Eget kapital per aktie (SEK)37,8039,5737,8039,5737,8040,74
Resultat per aktie, före utspädning (SEK)1,150,531,780,695,424,33
Resultat per aktie, efter utspädning (SEK)-----4,33
Aktier vid periodens utgång (tusental)5 2015 2015 2015 2015 2015 201
Aktier efter utspädning vid periodens utgång (tusental)5 2015 2015 2015 2015 2015 201


Denna information utgjorde innan offentliggörandet insiderinformation och är sådan som Electra Gruppen AB är
skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen
lämnades för offentliggörande tisdagen den 2
4 augusti 2021 kl. 08.30.

Verksamhet
Electra Gruppen utvecklar och driver koncept för butikskedjor med fristående entreprenörer och är en flexibel
logistikpartner som erbjuder avancerade IT- och logistiklösningar.
Electra Gruppen grundades 1949 av familjen
Lissinger som ett handelsföretag inom radiobranschen. Företaget har sitt huvudkontor och huvuddelen av sin
verksamhet i Kalmar. Bolagets aktie (ELEC) är
noterad på Stockholmsbörsen Nasdaq OMX, Small Cap.

Bilaga