Stockholm 09:24
0,00% Idag
+24,20% Sedan årsskifte
-0,01% OMXSPI

2021-06-08 08:30:00

Kallelse till extra bolagsstämma i NFO Drives AB (publ)

Aktieägarna i NFO Drives AB (publ), 556529-9293, kallas härmed till extra bolagsstämma fredag den 9 juli 2021 kl. 13.30 i Best Western Karlshamn, Jannebergsvägen 2, Karlshamn.


Anmälan m.m.

Aktieägare som vill delta i stämman skall dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken torsdagen den 1 juli 2021, dels senast klockan 12.00 tisdagen den 6 juli 2021 anmäla sig via e-post catrin.lindqvist@nfodrives.se.I anmälan skall uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer dagtid samt i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, eller biträde (högst 2). Anmälan skall i förekommande fall åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier genom banks notariatavdelning eller enskild fondhandlare, måste, för att äga rätt att delta i bolagsstämman, tillfälligt inregistrera sina aktier i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Aktieägare som önskar omregistrera sina aktier måste underrätta sina förvaltare om detta i god tid före torsdagen den 1 juli 2021, då sådan omregistrering skall vara verkställd.

Ombud mm

Aktieägare som företräds genom ombud skall utfärda dagtecknad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdas av juridisk person skall bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande ("registreringsbevis") för den juridiska personen bifogas. Fullmakten och registreringsbeviset får inte vara äldre än ett år. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis skall i god tid före stämman insändas per brev till NFO Drives AB (publ), Tubba Torg 5, 374 32 Karlshamn.

Förslag till dagordning:

1. Stämman öppnas.
2. Val av ordförande.
3. Val av sekreterare för mötet.
4. Upprättande och godkännande av röstlängd.
5. Val av två justeringsmän.
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
7. Godkännande av dagordningen.
8. Beslut om:
a) Bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier
b) Antagande av ny bolagsordning
9. Stämman avslutas.

Beslutsförslag i korthet:

Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier (punkt 8 a)

Styrelsen föreslår att stämman bemyndigar styrelsen att, vid ett tillfälle under tiden fram till nästa årsstämma, fatta beslut om att öka bolagets aktiekapital genom nyemission av aktier i Bolaget med följd att bolaget tillförs högst 15 000 000 kronor. Styrelsen ska kunna besluta om emission av aktier med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

Emissionen ska ske till marknadsmässig teckningskurs, med förbehåll för marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall. Styrelsen ska äga bestämma villkoren i övrigt för emissionen enligt detta bemyndigande samt vem som ska äga rätt att teckna aktierna.

Skälet till att styrelsen ska kunna fatta beslut om emission med avvikelse från aktieägares företrädesrätt eller eljest med villkor enligt ovan är att bolaget ska kunna genomföra emissionen i syfte att införskaffa bolaget rörelsekapital och kapital för bolagets utvecklingsarbete.

Bolagsstämman föreslås befullmäktiga styrelsen eller den styrelsen utser att besluta om smärre korrigeringar som erfordras för registrering av beslutet.

Beslutet förutsätter att bolagsstämman också fattar beslut om ändring av bolagsordningen (punkt 8 b).

Bolagsstämmans godkännande av detta förslag är giltigt endast om det biträds av aktieägare med minst 2/3 av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Beslut om antagande av ny bolagsordning (punkt 8 b)

För att möjliggöra den riktade nyemissionen som föreslås under punkt 8 a, föreslår styrelsen att bolagsstämman beslutar att § 5 avseende gränser för antalet aktier i bolaget ändras till lägst 2 380 052 aktier och högst 4 760 104 aktier. Den föreslagna bolagsordningen framgår av Bilaga.

Bolagsstämmans godkännande av detta förslag är giltigt endast om det biträds av aktieägare med minst 2/3 av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Antal aktier och röster

Per kallelsedagen uppgår det totala antalet aktier i bolaget till 2 380 052. Det totala antalet röster uppgår till 2 380 052. Bolaget innehar inga egna aktier.

Upplysningar

Styrelsen och verkställande direktören skall, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen.

Fullständiga förslag till beslut

Fullständiga förslag till beslut under punkt 8 samt de övriga handlingar som ska finnas tillgänglig enligt aktiebolagslagen hålls tillgängliga för aktieägarna på bolagets kontor samt på bolagets hemsida www.nfodrives.se från och med den tisdagen den 8 juni 2021.

Karlshamn den 8 juni 2021

NFO Drives AB (publ)

STYRELSEN


Johan BraunVD0454-370 29info@nfodrives.se


Bolaget utvecklar och tillverkar frekvens­omriktare för störningsfri styrning av elmotorer för energieffektivisering av ventilations- och pumpanläggningar samt maskiner. NFO Drives patenterade teknik kan ge energi­besparingar på upp till 70 procent utan att ge störningar på omgivande teknisk utrustning.


Attached html: HTML
Attached pdf: PDF