Stockholm 11:04
0,00% Idag
-7,03% Sedan årsskifte
-0,01% OMXSPI

2019-05-09 15:00:00

Electra Gruppens årsstämma


ELECTRA GRUPPEN AB (publ) orgnr. 556065-4054
Pressmeddelande 2019-05-09


Electra Gruppens årsstämma

Electra Gruppen har den 9 maj hållit årsstämma, med Peter Elving som ordförande.

Utdelning
Stämman beslöt i enlighet med styrelsens och verkställande direktörens förslag att dela ut 3,25 kronor
per aktie för verksamhetsåret 2018. Avstämningsdag för utdelning är måndag den 13 maj 2019.
Utdelningen kommer då att utsändas från Euroclear den 16 maj 2019.  

Styrelse och revisor
Stämman beslutade att antalet styrelseledamöter skall uppgå till fem. I enlighet med valberedningens
förslag omvalde stämman styrelseledamöterna Peter Elving, Petra Albuschus, Håkan Lissinger,
Alexander Oker-Blom och Jacob Wall. Årsstämman utsåg Peter Elving till styrelsens ordförande.
Revisionsbolaget EY AB valdes till bolagets revisorer intill slutet av nästkommande årsstämma.
EY kommer att utse Franz Lindström till huvudansvarig revisor.

Styrelsearvode
Stämman fastställde styrelsearvode med totalt 700 000 kr att fördelas mellan ledamöterna enligt
följande: Till styrelsens ordförande utgår 250 000 kr (tidigare 250 000 kr) och till envar av de
övriga ledamöterna utgår 150 000 kr (tidigare 150 000 kr). Till ledamöter anställda i koncernen utgår
inget arvode.  

Övriga beslut
Stämman beslutade om fastställande av resultat- och balansräkningarna för Electra Gruppen AB och
koncernen samt beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för
räkenskapsåret 2018.

Årsstämman godkände styrelsens förslag avseende riktlinjer för ersättning till ledande
befattningshavare.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Anneli Sjöstedt VD och koncernchef för Electra Gruppen, 0480-584 59, mobil 070-52 584 59

                                                                                                                                                                                                                                                                

Verksamhet
Electra Gruppen utvecklar och driver koncept för butikskedjor med fristående entreprenörer
och ska vara en flexibel logistikpartner som erbjuder avancerade IT- och logistiklösningar.  

Electra Gruppen grundades 1949 av familjen Lissinger som ett handelsföretag inom
radiobranschen. Företaget har sitt huvudkontor och huvuddelen av sin verksamhet i Kalmar.
Bolagets aktie (ELEC) är noterat på Stockholmsbörsen Nasdaq OMX, Small Cap.

Bilaga