Stockholm 11:08
0,00% Idag
+7,94% Sedan årsskifte
-0,01% OMXSPI

2021-02-11 13:30:00

Fastpartner: Bokslutskommuniké 2020


  • Hyresintäkterna ökade med 6,8% och uppgick till 1 801,6 (1 686,5) MSEK.

  • Driftnettot ökade med 9,5% och uppgick till 1 285,0 (1 173,0) MSEK, vilket gav en överskottsgrad om 71,3 (69,6)%.

  • Förvaltningsresultatet ökade med 12,1% och uppgick till 952,1 (849,6) MSEK, per stamaktie av serie A 5,21 (4,70) kr.

  • Det rullande årliga förvaltningsresultatet uppgår till cirka 970 (950) MSEK.

  • Fastigheternas marknadsvärde uppgick till 31 344,4 (28 172,4) MSEK. Årets orealiserade värdeförändringar på fastigheter uppgick till 1 074,1 (2 587,6) MSEK.

  • Resultat efter skatt uppgick till 1 632,2 (3 147,0) MSEK, per stamaktie av serie A

8,55 (17,19) kr.
  • Nya mål för år 2025 har under året fastställts av styrelsen. Det är Fastpartners mål att i slutet av år 2025 uppnå ett på årsbasis rullande förvaltningsresultat om 1 500 MSEK.

  • Styrelsen föreslår en utdelning om 2,0 (1,90) kr per stamaktie av serie A, en utdelning om 5,0 (5,0) kr per stamaktie av serie D och en utdelning om 6,68 (6,68) kr kr per preferensaktie.

 

Stockholm den 11 februari 2021

Ytterligare upplysningar lämnas av Sven-Olof Johansson, verkställande direktör,
telefon 08 -402 34 65 (direkt) eller 08 - 402 34 60 (växel), eller på bolagets hemsida www.fastpartner.se

Denna information är sådan information som Fastpartner AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 11 februari 2021 kl 13:30.
Attached html: HTML
Attached pdf: PDF