Stockholm 17:30
-0,11% Idag
+2,98% Sedan årsskifte
-0,01% OMXSPI

2017-03-31 13:59:10

EASYFILL: REVISORANMÄRKNING GÄLLANDE BL A SENA BETALNINGARSTOCKHOLM (Direkt) Easyfill informerar om att revisorn har gjort en anmärkning i års- och koncernredovisningen avseende bristande rutiner. Revisorn noterar att avdragen skatt och sociala avgifter vid flera tillfällen inte redovisats eller betalats i rätt tid under räkenskapsåret.

"Bolaget har därmed ej fullgjort sina skyldigheter enligt skatteförfarandelagen. Dröjsmålet har berott på bristande rutiner. Dessa brister och försummelser har inte medfört någon skada för bolaget, utöver dröjsmålsräntor", står det i revisorns anmärkning.

Easyfill förklarar att bolaget under flera år haft fokus på internationell växt vilket krävt stora resurser i likviditet och personalresurser. Nu har dock bolaget vidtagit åtgärder.

"Bolaget avser att betala och redovisa skatter och avgifter i rätt tid och i nuläget betalas skatter och avgifter enligt gällande regler", heter det i Easyfills svar på anmärkningen.